pink.rs

11:59 Politika 2

politika.rs | 31. 12. 2017.

LAZANSKI: Godina kad su AMERIKANCI započeli HIBRIDNI RAT protiv RUSIJE!

Kontrola vesti, kontrola informacija, proizvodnja skandala – samo su deo arsenala hibridnog ratovanja, piše vojno-politički komentator Miroslav Lazanski, čiju novogodišnju kolumnu za portal Politika.rs prenosimo u celini:

Bi­la je ovo bur­na go­di­na ko­ja će naj­ve­ro­vat­ni­je bi­ti za­pam­će­na i kao go­di­na ka­da je hi­brid­no ra­to­va­nje i zva­nič­no stu­pi­lo na sce­nu. Na­i­me, pr­vo su Ame­ri­kan­ci op­tu­ži­li Ru­se da ih ha­ke­ri­šu, da su se me­to­da­ma hi­brid­nog ra­to­va­nja ume­ša­li u ame­rič­ke pred­sed­nič­ke iz­bo­re, da su hi­brid­no ra­to­va­li 2014. na Kri­mu, on­da su Ru­si od­go­vo­ri­li da su to glu­po­sti, ali da to upra­vo Ame­ri već go­di­na­ma ra­de nji­ma.

Za­tim je Va­šing­ton op­tu­žio Pe­king da se slu­ži hi­brid­nim ra­to­va­njem i da ki­ne­ski ha­ke­ri ne­pre­kid­no upa­da­ju u kom­pju­ter­ske si­ste­me Pen­ta­go­na, da bi kra­jem go­di­ne slič­ne ame­rič­ke op­tu­žbe bi­le upu­će­ne i Se­ver­noj Ko­re­ji. Pri če­mu je pro­tiv Se­ver­ne Ko­re­je po­no­vlje­na ma­tri­ca hi­brid­nog ra­to­va­nja još iz vre­me­na "Pu­stinj­ske olu­je" 1991.

Na­i­me, ta­da je pro­tiv Sa­da­ma Hu­se­i­na upo­tre­blje­na iz­mi­šlje­na pri­ča o ku­vaj­tskim be­ba­ma ko­je su irač­ki voj­ni­ci iz­vu­kli iz in­ku­ba­to­ra i osta­vi­li da umru. Sa­da je pro­tiv Kim Džong Una lan­si­ra­na pri­ča o de­voj­ci ko­ja je pre­be­gla u Ju­žnu Ko­re­ju, jer su joj u Se­ver­noj Ko­re­ji na­sil­no iz­vr­ši­li abor­tus. Za irač­ki slu­čaj je ka­sni­je ot­kri­ve­no da je za iz­mi­šljo­ti­nu is­ko­ri­šće­na kćer­ka am­ba­sa­do­ra Ku­vaj­ta u Va­šing­to­nu, na­rav­no uz ame­rič­ku me­dij­sku ob­ra­du, a za de­voj­ku iz Se­ver­ne Ko­re­je da je pre to­ga već dva pu­ta bez­u­spe­šno po­ku­ša­la da po­beg­ne u Ju­žnu Ko­re­ju. Što je, jel­te, ipak do­kaz de­mo­kra­ti­je u Se­ver­noj Ko­re­ji: po­ku­ša­te dva pu­ta, ali ima­te još jed­nu šan­su. 

Mom­ci iz Len­gli­ja mo­ra­li bi ma­lo da po­ra­de na ma­šti, ne mo­gu se stal­no be­be ko­ri­sti­ti za hi­brid­no ra­to­va­nje. U ko­jem će Do­nald Tramp sva­ka­ko osta­ti upam­ćen i po sin­tag­mi "fejk njuz". O da, i hr­vat­ski je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić usred afe­re "Agro­kor" iz­ja­vio ka­ko je Hr­vat­ska me­ta u hi­brid­nom ra­tu, da bi ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je pred­sed­ni­ca go­spo­đa Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić re­kla da ne­ma hi­brid­nog ra­ta pro­tiv Hr­vat­ske. Ako ima­te bi­lo ka­kve pro­ble­me, sa­mo se po­zo­vi­te na hi­brid­ni rat ko­ji se vo­di pro­tiv vas. I svi će to shva­ti­ti ja­ko ozbilj­no, jer, za­bo­ga, ter­min je ta­ko fen­si. 

Ame­ri­kan­ci sa­da op­tu­žu­ju na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba Ru­skih oru­ža­nih sna­ga ge­ne­ra­la Va­le­ri­ja Ge­ra­si­mo­va da je tvo­rac hi­brid­nog ra­to­va­nja, da je još 2013. re­kao "ka­ko u ra­to­vi­ma ne mo­ra­ju da po­be­đu­ju oni sa vi­še oruž­ja, ne­go oni ko­ji kon­tro­li­šu in­for­ma­ci­je", a kon­tro­la in­for­ma­ci­ja je pr­ven­stve­no za­pad­ni izum. Jed­nog obič­nog da­na 1898. go­di­ne, lon­don­ski "Tajms" na na­slov­noj stra­ni je ob­ja­vio svo­je uobi­ča­je­ne re­kla­me, za­tim na sle­de­ćoj stra­ni pri­kaz naj­no­vi­jih  ro­ma­na, pa tek on­da op­ši­ran iz­ve­štaj o si­tu­a­ci­ji na Bal­ka­nu. Sve za­jed­no, list je imao 19 stu­ba­ca stra­nih ve­sti, osam stu­ba­ca do­ma­ćih ve­sti i tri o lo­vu na lo­so­sa. Pe­de­set go­di­na ka­sni­je na na­slov­noj stra­ni još uvek se na­la­ze re­kla­me i uvod­ni­ci o Ita­li­ji, Ka­na­di, Ki­ni i kri­zi za­pad­ne ci­vi­li­za­ci­je.

Sto go­di­na ka­sni­je re­kla­me na na­slov­noj stra­ni za­me­nje­ne su član­ci­ma, bi­lo ih je šest, sa­mo je­dan se od­no­sio na ino­stran­stvo, a u nje­mu je bi­lo re­či o no­voj de­voj­ci Le­o­nar­da Di­ka­pri­ja. Kon­tro­la ve­sti, kon­tro­la in­for­ma­ci­ja, pro­iz­vod­nja skan­da­la – sa­mo su deo ar­se­na­la hi­brid­nog ra­to­va­nja. Za­pra­vo smo su­o­če­ni sa mo­der­nim pa­ra­dok­som: u eri glo­ba­li­za­ci­je vest ima mno­go vi­še lo­kal­ni ka­rak­ter ne­go što je to bio slu­čaj on­da ka­da se ko­mu­ni­ka­ci­ja s ino­stran­stvo od­vi­ja­la te­le­gra­fom. Još je­dan pa­ra­doks je­ste da no­vi­ne ko­je pi­šu o jav­nim lič­no­sti­ma – zve­zda­ma i spor­tu ti­ra­žno po­be­đu­ju no­vi­ne u ko­ji­ma do­mi­ni­ra po­li­ti­ka i eko­no­mi­ja. Te­ži­šte se sa spolj­ne po­li­ti­ke po­me­ra na unu­tra­šnju, sa po­li­ti­ke uop­šte na tek­sto­ve o ljud­skim sud­bi­na­ma, pa on­da na skan­da­le. Reč je o men­tal­nom za­tu­plji­va­nju, mla­će­nju pra­zne sla­me, za­blu­da­ma i pred­ra­su­da­ma, re­kli bi jed­ni. To či­ta­o­ci i gle­da­o­ci vo­le, ka­žu dru­gi.

Ipak, vest ni­je pro­iz­vod kao bi­lo ko­ji dru­gi. Še­sna­e­stog av­gu­sta 1977. Si-Bi-Es je ot­po­čeo svoj dnev­nik še­sto­mi­nut­nim iz­ve­šta­jem o ugo­vo­ru o Pa­nam­skom ka­na­lu. Sko­ro da ni­ko to ni­je gle­dao, jer tog je da­na umro El­vis Pri­sli. Mi­nu­ta­ža na te­le­vi­zi­ji, ili du­ži­na no­vi­nar­skog tek­sta ni­su od­raz uti­ca­ja, lju­di ap­sor­bu­ju sa­mo ono što ih za­ni­ma.

Ame­ri­ka već vi­še od go­di­nu da­na ži­vi u po­li­tič­kim skan­da­li­ma sa Do­nal­dom Tram­pom. Mo­ra se pri­zna­ti da mno­gi u Va­šing­to­nu upra­vo i ži­ve od zla pro­tiv ko­jeg se bo­re i ko­jem že­le da sta­nu na put. Šte­ta u sve­mu to­me pred­sta­vlja sen­ku skan­da­la, jav­no iz­no­še­nje te šte­te sa­stav­ni je deo skan­da­la. Voj­ni­ci hi­brid­nog ra­to­va­nja ra­ču­na­ju upra­vo na taj efe­kat. Šta je to skan­dal, pa i oba­ve­šte­ni i po­li­tič­ki, za­vi­si od vre­me­na u ko­jem ži­vi­mo. Lju­di ko­ji su po­go­đe­ni skan­da­lom raz­vi­ja­ju sop­stve­na ose­ća­nja i sop­stve­ni je­zik, ali upra­vo zbog ta­kvog na­či­na raz­mi­šlja­nja i na­sta­ju skan­da­li. Ne­ko je do­bro pro­u­čio lič­nost Do­nal­da Tram­pa i pre ne­go je ušao u Be­lu ku­ću. Od­no­sno, upra­vo i za­to jer je hteo da uđe u Be­lu ku­ću.

Po­li­tič­ki skan­dal pod­re­đen je stro­go kon­ven­ci­o­nal­nim pra­vi­li­ma, tvor­ci hi­brid­nog ra­to­va­nja ra­ču­na­ju na či­nje­ni­cu da mo­ra­ju da po­sto­je kon­ven­ci­o­nal­ne okol­no­sti da bi iz­bio skan­dal. Ka­da skan­dal iza­zo­ve šte­tu, po­sta­vlja se pi­ta­nje ka­kvi su idej­ni ko­re­ni za ta­ko ne­što već po­sto­ja­li. Da li se okol­no­sti u ko­ji­ma je na­sta­la šte­ta ja­vlja­ju tek u tre­nut­ku dru­štve­ne po­tre­be, ili ta­kve okol­no­sti već po­sto­je da bi u od­re­đe­nom tre­nut­ku to sa­mo iz­bi­lo na po­vr­ši­nu. Dru­gim re­či­ma, u hi­brid­nom ra­to­va­nju svi dru­gi uče od naj­bo­ljih. Od Ame­ra.Zdenko

31.12.2017. 13:10

Da se ja pitam ( a ne pitam se) BILO BI ME SRAMOTA da se "hvalim" kako su me Rusi ili bilo ko, hakerisali. Pa zar tako veliku, najvecu svetsku silu da neko hakerise? Strasno!


Orthodox

14.01.2018. 14:48

Ma ameri su jedni obicni lazovi i hohstapleri, zar vam to nije jasno. Njima to stalno treba da govore Rusi, da su lazovi i prevaranti na najvisem nivou. I to ponavljati stalno. Oni gube tlo pod nogama i ne znaju vise sta da rade. Da bog da se urnisali za sva vremena i da bog da bili zaboravljeni za sva vremena ! Amin !


Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na [email protected]