„ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ИНФОРМЕР“ – ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА


1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. „ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ИНФОРМЕР“ је интернет медиј чији је издавач привредно друштво „Инсајдер Тим Доо Београд-Стари Град“ и који је регистрован у Регистру медија Агенције за привредне регистре, који Корисницима пружа Услугу и у оквиру ње омогућава приступ Садржају који се објављује на Порталу, у складу са овим Правилима коришћења.

1.2. Овим Правилима коришћења регулисан је однос, међусобна права, обавезе и одговорност Издавача и Корисника. Сам чин коришћења Услуге представља безусловно, неопозиво и неограничено прихватање ових Правила коришћења. Корисник разуме и прихвата да ће Издавач коришћење Услуге тумачити као прихватање Правила коришћења од тог тренутка па надаље.

1.3. Корисник даје свој безусловни и неопозиви пристанак да ће се приликом коришћења Услуге придржавати Правила коришћења, при чему поједини изрази у овим Правилима коришћења имају следеће значење:
„Услуга“ обухвата чињење доступним Кориснику Садржаја који се објављује на Порталу, у личне и некомерцијалне сврхе, неограничено у времену, простору или према врсти Садржаја који се објављује на Порталу и то на било ком његовом делу. Издавач пружа, а Корисник користи Услугу, приступајући Порталу и Садржају који се објављује на њему.
„Издавач“ је привредно друштво „Инсајдер Тим Доо Београд-Стари Град“ које је издавач медија „ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ИНФОРМЕР“.
„Корисник“ (у множини: „Корисници“) је лице одн. лица, физичка или правна, страна или домаћа, која користе Услугу, без обзира на врсту уређаја са којег приступају Порталу, време приступа, трајање коришћења Услуге, као и без обзира на физичку или електронску адресу са које приступају Порталу.
„Портал“ је интернет сајт медија „Informer.rs“ који се објављује на регистрованој електронској адреси www.informer.rs
„Садржај“ подразумева текст, скрипте, графику, слике, звукове, видео, аудио-визуелне комбинације, интерактивне функције и други материјал који се објављује на Порталу којем се може приступити, без обзира на облик саопштавања Кориснику.
„Спољне везе“ су повезнице („линкови“) објављене у оквиру Садржаја, које упућују на садржај који се не објављује на Порталу, већ на другим интернет адресама и не представља саставни део Садржаја.
„Коментари“ су коментари које корисник шаље Издавачу путем услуге „остави коментар“ у сврху објављивања на Порталу, и то на било који део Садржаја који се објављује на Порталу.
„Достављени материјал“ је сав материјал који Корисник достави Издавачу у сврху објављивања на Порталу или у било које друге сврхе, путем контакт података који се објављују на Порталу, без обзира на садржину материјала.
„Подаци о кориснику“ су подаци о кориснику/корисницима који се аутоматски прикупљају приликом коришћења Услуге и приступа Садржају и подаци о Кориснику које Корисник лично достави Издавачу.
„Колачићи“ (Cookies) су мали текстуални фајлови које Издавач у оквиру пружања Услуге, преноси на чврсти диск уређаја Корисника или на другу електронску опрему путем које Корисник приступа Садржају. Колачићи омогућавају Порталу да запамти техничке информације ради прилагођавања Услуге Кориснику. Корисник може на свом уређају (мобилном телефону, рачунару, таблету и сл.) да искључи употребу Колачића.
„Колачићи треће стране“ (Third party cookies) су колачићи које на Портал уз одобрење Издавача поставља треће лице (као што је сервис „Google analytics“ или сервиси друштвених мрежа и сл.) чија је сврха прикупљање аналитичких података или омогућавање Кориснику употребе функција тих друштвених мрежа.

2. ОГРАНИЧЕЊА УСЛУГЕ

2.1. Корисници имају право неограниченог коришћења Услуге и приступа Садржају за личне, некомерцијалне сврхе, изузев у погледу ограничења одређених овим Правилима коришћења и прописима Републике Србије.

2.2. Корисник је сагласан да неће користити Садржај на начин и у сврхе којима се крши било који важећи пропис Републике Србије.

2.3. Корисник неће без одобрења Издавача, преузимати, копирати, умножавати, емитовати, приказивати, продавати или на други начин чинити доступним трећим лицима било који део Садржаја, на било ком медијуму, или путем било ког начина преноса података. Корисник неће без одобрења Издавача даље дистрибуирати Садржај, у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, бесплатно или уз наплату, одређеним или неодређеним лицима.

2.4. Издавач задржава право укидања и промене изгледа Портала, Садржаја и Правила коришћења као и свих сервиса и подстраница које су саставни део Услуге, без обавезе претходне најаве.

2.5. Корисник разуме и прихвата да сноси сву одговорност и да Издавач нема никакву одговорност према Кориснику или трећим лицима за Корисниково кршење ових Правила коришћења и прописа Републике Србије приликом коришћења Услуге, као и за штету, материјалну или нематеријалну, насталу или будућу, посредну или непосредну, новчану или неновчану, коју Издавач или треће лице претрпи услед Корисниковог непоштовања ових Правила коришћења или прописа Републике Србије приликом коришћења Услуге.

2.6. Корисник прихвата и разуме да је искључиво одговоран за последице које буду утврђене у грађанском, кривичном, прекршајном, управном или било ком другом поступку који буде покренут пред надлежним органом против Издавача, а које настану као последица Корисниковог кршења одредаба ових Правила коришћења или било ког прописа Републике Србије приликом коришћења Услуге, приступа Порталу и коришћења Садржаја.

3. АУТОРСКА ПРАВА

3.1. Садржај који се објављује на Порталу (текстуалне, визуелни и аудио материјали, базе података, програмерски код) je заштићен ауторским правима. Неовлашћено коришћење Садржаја који је заштићен ауторским правима, од стране Корисника, укључујући али не ограничавајући се на: умножавање; копирање; емитовање; чињење доступним на било који други начин, на било који технички начин, путем било ког медијума, представља повреду тих права и повлачи одговорност пред надлежним органима.

3.2. Корисник се обавезује да ће приликом приступа Садржају који представља материјал који је заштићен ауторским правима, поштовати ограничења из Члана 2.3. ових Правила коришћења.

3.3. Корисник разуме и прихвата да коришћењем Услуге неће на било који начин повређивати ауторска права Издавача или трећих лица.

3.4. Корисник се обавезује да накнади сву штету Издавачу коју Издавач претрпи услед повреде ауторских права коју Издавач или треће лице претрпи услед Корисниковог кршења ових Правила коришћења или прописа Републике Србије приликом коришћења Услуге.

4. КОМЕНТАРИ КОРИСНИКА

4.1. Корисник може да коментарише објављени Садржај путем услуге „остави коментар“. Издавач је овлашћен да изврши избор коментара које ће објавити на Порталу, као и да у сваком тренутку по свом избору изврши брисање или измену коментара, независно од пошиљаоца, времена слања или садржине коментара.

4.2. Корисник разуме и прихвата да неће слати коментаре на Садржај чијом садржином се повређују прописи Републике Србије а нарочито:

 • коментаре који подстичу дискриминацију, мржњу или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њиховог сексуалног опредељења;
 • коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде;
 • коментаре који представљају информацију из приватног живота неког лица;
 • коментаре који су насилни или претећи или промовишу насиље или радње које представљају претњу према било ком лицу или ентитету;

4.3. Корисник разуме и прихвата да садржај објављених коментара не представља ставове Издавача или његових запослених, већ искључиво њихових аутора и да објављивање коментара не значи да се Издавач придружује садржини коментара.

5. ДОСТАВЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ

5.1. Корисник може да Издавачу достави материјал (текст, скрипте, графику, слике, звукове, видео, аудио-визуелне комбинације, интерактивне функције) у сврху објављивања на Порталу.

5.2. Корисник разуме и прихвата да неће Издавачу достављати материјал:

 • којим се повређују или угрожавају ауторска права, право на жиг, пословну тајну или друга права интелектуалне својине или права на приватност и заштиту личних података било ког трећег лица;
 • који је преваран, обмањујући или неистинит;
 • којим се повређује или подстиче било које понашање које би могло да представља кршење било ког важећег прописа или би представљао основ за утврђивање одговорности;

5.3. Корисник разуме и сагласан је да Корисник сноси сву одговорност за штету, материјалну или нематеријалну, насталу или будућу, посредну или непосредну, новчану или неновчану, коју Издавач или треће лице претрпи објављивањем Достављеног материјала чија садржина повређује права трећих лица, а за шта Издавач није знао нити је могао знати пре објављивања Достављеног материјала.

5.4. Корисник прихвата и разуме да је Корисник искључиво одговоран за последице које буду утврђене у грађанском, кривичном, прекршајном, управном или било ком другом поступку који буде покренут против Издавача пред надлежним органом, а које настану као последица објављивања Достављеног материјала којим се повређују прописи Републике Србије, а за коју повреду Издавач није знао нити је могао знати.

5.5. Корисник разуме и прихвата да се достављање материјала Издавачу има сматрати овлашћењем за коришћење Достављеног материјала, без ограничења у начину, времену, броју примерака, тиражу или у погледу сврхе коришћења Достављеног материјала користити и у штампаном издању медија „Информер“.

5.6. Корисник је сагласан да се Достављени материјал може мењати у складу са политиком Издавача пре објављивања, на начин који Издавач сматра целисходним или технички неопходним.

5.7. Корисник је сагласан да се његово име или псеудоним неће објављивати уз Достављени материјал, изузев на изричит захтев Корисника, достављен уз Достављени материјал.

5.8. Корисник је сагласан да се сав Достављени материјал може под условима из Члана

6. СПОЉНЕ ВЕЗЕ

6.1. Корисник разуме и прихвата да Садржај који се објављује на Порталу повремено садржи Спољне везе ка садржају који се налази на другим интернет локацијама и на који Издавач нема никакав утицај.

6.2. Корисник разуме и прихвата да Издавач нема никакву одговорност за садржај на који Спољне везе упућују, и да Издавач не сноси било какву одговорност за штету или друге нежељене последице које настану као резултат приступања садржају на који упућују Спољне везе.

7. ПРИВАТНОСТ

7.1. Корисник разуме и прихвата да Издавач може прикупљати Податке о Кориснику који су техничке природе и који се аутоматски прикупљају приликом коришћења Услуге и приступа Садржају као што су:

 • интернет домен и ИП адреса Корисника;
 • врсту internet browser-a и оперативног система помоћу којег је приступљено Порталу;
 • време приступа и дужину посете;
 • део Садржаја којем Корисник приступа;
 • интернет адресу Спољне везе која је упутила на Садржај, ако је Корисник приступио Садржају путем Спољне везе на другом интернет сајту;

7.2. Корисник разуме да ће Издавач овако прикупљене податке користити у сврху бољег разумевања потреба Корисника, ради креирања Садржаја који ће бити у највећој могућој мери прилагођен Корисницима и њиховим захтевима, као и ради развијања што квалитетније Услуге.

7.3. Корисник разуме и прихвата да ће Издавач чувати Податке о Кориснику које Корисник сам достави Издавачу (нпр. приликом регистрације корисничког налога и сл.), и да те податке неће стављати на увид или прослеђивати трећим лицима без одобрења Корисника.

7.4. Корисник разуме и прихвата да ће Издавач Податке о Кориснику из овог члана проследити надлежном државном органу на захтев тог органа, у случајевима када је Издавач законом обавезан да надлежном органу достави Податке о Кориснику, на захтев тог органа, без претходног обавештавања Корисника.

8. КОЛАЧИЋИ

8.1. Корисник разуме и прихвата да Издавач у пружању Услуге користи Колачиће који се приликом приступања Садржају инсталирају на уређај Корисника, осим ако је Корисник сам искључио употребу Колачића на свом уређају. Издавач неће податке прикупљене путем Колачића користити у било коју сврху осим за потребе прилагођавања Садржаја Корисницима.

8.2. Коришћење Услуге од стране Корисника сматра се сагласношћу Корисника да се на његов уређај могу пренети сви колачићи у оквиру пружања Услуге.

8.3. Подаци које прикупљају Колачићи су техничке природе и обухватају податке из Члана 7.1. ових Правила коришћења и друге техничке податке.

8.4. Корисник разуме и прихвата да Издавач у пружању Услуге користи Колачиће треће стране. Сврха ових колачића је прикупљање аналитичких података у сврху омогућавања бољег корисничког искуства Корисницима.

8.5. Корисник који није сагласан са коришћењем Колачића или накнадно опозове своју сагласност, је дужан да лично онемогући употребу Колачића у свом уређају.

8.6. Корисник је дужан да у случају из Члана 8.5. лично онемогући у свом уређају коришћење до тада прикупљених Колачића, као и да онемогући прихватање нових Колачића.

8.7. Издавач неће бити одговоран за инсталирање Колачића са којим Корисник није сагласан приликом коришћења Услуге, ако Корисник лично не онемогући коришћење Колачића.

9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

9.1. Ова Правила коришћења ступају на снагу даном објављивања на Порталу.

9.2. Издавач је овлашћен да у свако доба, без претходне најаве, измени Правила коришћења. Измене Правила коришћења ступиће на снагу даном објављивања на Порталу.

9.3. На сва питања која нису регулисана овим Правилима коришћења, а односе се на пружање и коришћење Услуге, примењиваће се прописи Републике Србије.

Kontakt


Pišite nam svoje sugestije, utiske, podelite sa nama sve svoje probleme:

Insider Tim d.o.o.

Terazije 5/7, Beograd

Tel: 011/ 6555 261

[email protected]