EKSKLUZIVNO! KAKO JE SUDIJA NIJAMBE RAZBUCALA LAŽNOG SVEDOKA NA SUĐENJU MLADIĆU?! Pročitajte treći deo izdvojenog mišljenja!

printscreen

22:00 Politika 1

Informer | 15. 06. 2021.

EKSKLUZIVNO! KAKO JE SUDIJA NIJAMBE RAZBUCALA LAŽNOG SVEDOKA NA SUĐENJU MLADIĆU?! Pročitajte treći deo izdvojenog mišljenja!

S poštovanjem se ne slažem sa odlukom većine da se odbace sve osnove žalbe gospodina Mladića. Smatram da je trebalo odobriti žalbu gospodina Mladića po svim osnovima, osim po Osnovu 6.2008 Moj stav je zasnovan na razlozima koji slede. S obzirom na složenost i veličinu predmetnog slučaja i žalbe, i ograničena zahtevima da se ekspeditivno postupa i radi na daljinu, baviću se samo greškama koje je učinilo Pretresno veće za koje smatram da su najgrublje, napisala je na početku izlaganja sudija Priska Matimbe Nijambe

Njeno izdvojeno mišljenje prenosimo u tri dela. Ovo je treći. Prvi deo PROČITAJTE OVDE, a drugi OVDE.

E. Osnov 5 – UZP u Srebrenici


1. Prisilno premeštanje
695. Što se tiče prisilnog premeštanja, Odbrana tvrdi da se Pretresno veće selektivno oslanjalo na dokaze, uključujući od svedoka Frankena, oficira holandskog bataljona, jer je podržalo njegov pogrešan zaključak, ali je zanemarilo svedočenje ovog svedoka da je prisilno premeštanje bilo humanitarna evakuacija, naložena i organizovana od strane UN-a, i da su UN zatražile od gospodina Mladića da pomogne u ovoj humanitarnoj evakuaciji.2255 Samo u ovim stavovima, svedok Franken je selektivno citiran van konteksta čak 61 put, a svedok Momir Nikolić se u tim istim stavovima pominje 35 puta.2256 Svedok Momir Nikolić je identifikovan od strane holandskog bataljona i drugih svedoka kao glavni pokretač zloupotreba u vezi sa autobusima, a ne g. Mladić.2257 Na primer, Odbrana je tokom suđenja tvrdila da, dok je svedok Momir Nikolić umanjivao svoju ulogu na sastancima hotela Fontana, svedok Piter Bering navodi da je svedok Momir Nikolić bio „u tom trenutku zadužen za sve“.2258 Pretresno veće se takođe oslanjalo na druge, čak i niže oficire holandskog bataljona, koji možda i nisu znali za sporazum o evakuaciji
 

Tanjug/AP
2252 Videti T. 25. avgust 2020. str. 63, 64.
2253 Videti Galić drugostepenu presudu, stav 81; T. 25. avgust 2020. str. 64.
2254 Videti T. 25. avgust 2020. str. 64.
2255 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stavovi 575-583; Mladićev sažetak odgovora, stavovi 87, 88; T. 25. avgust 2020. str. 64-71; prvostepena presuda, stavovi 2474-2478, 2480-2559.
2256 Videti T. 25. avgust 2020. str. 65.
2257 Videti T. 25. avgust 2020. str. 65.
2258 Videti prvostepenu presudu, stav 2475; Mladićev završni  podnesak, stav 2567; Dokaz P1139, str. 1878, 1879.
 
11810
koji su UN predstavile gospodinu Mladiću na njegovom prvom sastanku sa pukovnikom Tomom Karemansom.2259
696. Tužilaštvo, u svom odgovoru u stavu 224, podseća da se Pretresno veće takođe oslanjalo na iskaze svedoka Elka Kostera, još nižeg podređenog koji je imao direktan susret sa gospodinom Mladićem, oslanjajući se na svedočenje svedoka Kostera, ali ne i na snimak njihovog susreta.2260 Ceo susret je sniman kamerom. Svedok Koster je zapamtio događaje prema netačnom prevodu koji je dobio na terenu, koji je ispravljen tek mnogo godina kasnije, kad su prevodilačke službe MKSJ-a pregledale ovaj video snimak.2261


697. Na video snimku:
pripadnik UNPROFOR-a: Hmm ... U redu, obavestiću svog komandanta. Prevodilac: Kaže da će svi ljudi dobiti autobuse –
Mladić: Svako ko želi da bude transportovan, biće transportovan, bilo da je mali, veliki, star ili mlad. Ne bojte se. Polako, polako, pustite žene i decu da idu prvi. Stići će 30 autobusa koji će vas prevesti do Kladnja. Odavde ćete preći na teritoriju koju kontrolišu Alijine snage. Samo ne paničite. Pustite prvo decu i žene. Pazite da ne izgubite neko dete. Ne bojte se. Niko vam neće nauditi.


Čovek iz gomile: Da poživiš dugo.2262
698. Srpske reči koje je izgovorio gospodin Mladić pogrešno su prevedene u nešto mnogo gore prema svedoku Kosteru, koji se identifikovao kao holandski vojnik u plavom šlemu koji se obraća gospodinu Mladiću uz pomoć tumača, kada je ovaj video prikazan tokom njegovog svedočenja na suđenju.2263 Njegov komandant preko radija je bio svedok Franken.2264
699. Pokazujući istinitost namere g. Mladića da se uključi u humanitarnu i dobrovoljnu evakuaciju, g. Mladić se vidi na video snimku kako ponavlja civilima da će autobusi biti dostupni ako žele da idu.2265 Kao što je zabeleženo u video snimku navedenom gore, gomila civila, bosanskih Muslimana, zahvalila se g. Mladiću i pohvalila ga.2266 Kasnije na istom snimku, gospodin Mladić razgovara sa drugim okupljenim civilima, izričito im govoreći da oni koji žele
2259 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 578; T. 25. avgust 2020. str. 65.
2260 Videti Sažetak odgovora Tužilaštva, stav 224, br. 802, pozivajući se na prvostepenu presudu, stav 5118; T. 25. avgust 2020. str. 65.
2261 Videti Mladićev sažetak odgovora, stav 88; T. 25. avgust 2020. str. 66; Dokaz P1147.
2262 Videti Dokaz P1147; T. 25. avgust 2020. str. 66.
2263 Videti T. 20. jul 2012. str. 1229, 1230; T. 25. avgust 2020. str. 66, 67.
2264 Videti T. 25. avgust 2020. str. 67.
2265 Videti Dokaz P1147; T. 25. avgust 2020. str. 67.
2266 Videti Dokaz P1147; T. 25. avgust 2020. str. 67.
 
11809
da ostanu i vrate se svojim kućama, mogu to i učiniti.2267 Reči i dela gospodina Mladića u Potočarima, na jeziku koji razumeju i bosanski Muslimani, ne podudaraju se sa shvatanjem situacije nižeg oficira holandskog bataljona.2268
700. Prvo, ono što se dogodilo pre pojave gospodina Mladića u Potočarima, pre dolaska autobusa, jeste da je najviše rukovodstvo UN utvrdilo da je evakuacija iz Potočara neophodna iz humanitarnih razloga.2269 Odbrana je u vezi s tim citirala dovoljno dokaza u stavu 578 Mladićevog žalbenog podneska, uključujući i iskaze svedoka Kornelisa Nikolaja (šefa kabineta UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini od 28. februara do 2. septembra 1995), Pitera Beringa (majora holandskog bataljona od 3. januara do jula 1995), i Jozefa Kingorija (pripadnika kenijskog UNMO-a prisutnog u Srebrenici od marta 1995. do otprilike 20. jula 1995).2270
701. Drugo, svedok Nikolaj je pružio dokaze da je dobio saglasnost holandskog ministra odbrane da izda naredbu pukovniku Karemansu (komandantu holandskog bataljona u Srebrenici) da zatraži pomoć od gospodina Mladića i da zatraži hitnu humanitarnu evakuaciju iz Potočara.2271 Ovo je bilo pre bilo kog sastanka u hotelu Fontana sa gospodinom Mladićem.2272
702. Treće, na prvom sastanku u hotelu Fontana, video snimak pokazuje kako pukovnik Karemans govori da je civilno rukovodstvo bosanskih Muslimana zatražilo da ode, i prenosi zahtev UN-a za pomoć u humanitarnoj evakuaciji gospodinu Mladiću.2273 Ovo je potvrdio vojni veštak Tužilaštva Ričard Batler, koji je naveo da su, na osnovu njegovog istraživanja, „izbeglice želele da odu“, ali da su okolnosti pod kojima su to želele bile „stvar rasprave“.2274 Štaviše, zamenik komandanta pukovnika Karemansa, svedok Bering, koji je bio fizički prisutan, svedočio je na suđenju da UN nisu imale dovoljno autobusa da samostalno izvedu ovu evakuaciju.2275 Zapravo, prema svedočenju svedoka RM-253, lideri muslimanskih civila su već naredili svojim ljudima da odu; žene, deca i stari u Potočare, a borci u Šušnjare.2276

Tanjug/AP
2267 Videti Dokaz P1147; T. 25. avgust 2020. str. 67.
2268 Videti T. 25. avgust 2020. str. 67.
2269 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 578; T. 25. avgust 2020. str. 67.
2270 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 578, br. 659 i tamo navedene reference; prvostepena presuda, para. 4548; T. 25 August 2020 p. 67.
2271 Videti Mladićev žalbeni podnesak, para. 578, n. 661 and references cited therein; T. 25. avgust 2020. str. 67, 68.
2272 Videti T. 25 August 2020 p. 68.
2273 Videti Exhibit P1147; Mladić Appeal Brief, para. 578, n. 663 and references cited therein; T. 25. avgust 2020. str. 68.
2274 Videti Mladićev žalbeni podnesak, para. 578, n. 662; T. 16 September 2013 p. 16825; T. 25. avgust 2020. str. 68.
2275 Videti Mladićev žalbeni podnesak, para. 578, nn. 663, 664 and references cited therein; T. 25. avgust 2020. str. 68.
2276 Videti Dokaz P1547, para. 2; T. 11 June 2013 pp. 12516, 12517; T. 25. avgust 2020. str. 68.
 
11808

703. Na ovim sastancima i raspravama UN-a na visokom nivou, učestvovali su general-komandant UNPROFOR-a Rupert Smit, ambasador Jasuši Akaši, kao i tadašnji generalni sekretar UN-a, Kofi Anan.2277 Po mom mišljenju, krajnji efekat svih ovih sastanaka i rasprava bio je to da su UN tražile od gospodina Mladića da pomogne u evakuaciji civila iz Potočara.
704. Na sva tri sastanka u hotelu Fontana, kao što je prikazano u video prilogu P1147, gospodin Mladić se vidi kako dočekuje i nudi robu prisutnima, uključujući cigarete, pivo i sendviče za ručak.2278 On je prikazao sličan obrazac ponašanja i na trećem sastanku u hotelu Fontana sa civilima, bosanskim Muslimanima. Naime, g. Mladić je ponudio sopstveno vozilo jednoj prisutnoj ženi, Ćamili Omanović, njenoj ćerki, unuci i majci, tokom evakuacije.2279 Svedok Tužilaštva, Ričard Batler, nije rekao da je na tim sastancima gospodin Mladić izjavio bilo šta protivzakonito.2280 S tim u vezi, svedok je izjavio sledeće:
u tehničkom smislu da je Srebrenica upravo zauzeta, general Mladić traži predaju 28. divizije, umesto da i dalje učestvuje u borbama protiv njih; činjenica da je spreman da ponudi prekid vatre i činjenica da bi obavio potrebne pripreme da omogući tim pojedincima da odu do, u ovom slučaju, hotela Fontana, kako bi pregovarali o toj predaji, mislim, to je sve tehnički ispravno.2281
705. Dokazujući svoju grešku, Pretresno veće je zanemarilo sopstveni zaključak kojim je prihvatilo da je tokom sastanaka u hotelu Fontana gospodin Mladić nudio civilima izbor da odu u Jugoslaviju ili Federaciju, ili da ostanu u Republici Srpskoj.2282 Svedok Milovan Milutinović je prosvedočio sledeće:
Mladić je muslimanskoj delegaciji dao reč da svi okupljeni u Potočarima koji predaju oružje, mogu da odluče da li će ići u Jugoslaviju, Federaciju ili će ostati u Republici Srpskoj, i garantovao im je puna prava i slobode.2283
706. Vraćam se oficiru holandskog bataljona, svedoku Frankenu, koji je bio među prvim nižim oficirima na koje se selektivno oslanjalo da ovu humanitarnu evakuaciju pretvore u zločin prisilnog premeštanja. Pretresno veće se fokusiralo na dokaze svedoka Frankena kako bi utvrdilo „da transport bosanskih Muslimana od Potočara do Kladnja nije bila odluka koju je donela muslimanska delegacija, već da je to Mladić naredio ”.2284 Zbunjujuća je i očigledna greška što je

Tanjug/AP2277 Videti Dokaz D1479; T. 25. avgust 2020. str. 68.
2278 Videti Dokaz P1147, str. 31; T. 25. avgust 2020. str. 69.
2279 Videti Dokaz P1147, str. 50; T. 25. avgust 2020. str. 69.
2280 Videti T. 25. avgust 2020. str. 69.
2281 Videti T. 16. septembar 2013. str. 16831; T. 25. avgust 2020. str. 72.
2282 Videti prvostepenu presudu, stav 2472; Mladićev žalbeni podnesak, stav 579, br. 668 i tamo navedene reference; T. 25. avgust  2020. str. 69.
2283 Videti prvostepenu presudu, stav 2472.
2284 Videti prvostepenu presudu, stav 5004; T. 25. avgust 2020. str. 69.
 
11807
Pretresno veće zanemarilo ovakvo kontradiktorno svedočenje ovog svedoka, kršeći time princip in dubio pro reo.2285
707. S tim u vezi, svedok Franken je priznao da je njegov komandant, pukovnik Karemans, naredio svedoku da pomogne VRS-u u humanitarnoj evakuaciji i da je Franken kasnije utvrdio da su general Rupert Smit i drugi visoki zvaničnici UN-a tražili od gospodina Mladića evakuaciju, i da je razdvajanje ljudi bilo pravilno, prema ratnim zakonima, kako bi se utvrdilo da li su oni borci.2286 Što je najvažnije, Pretresno veće je zanemarilo da svedok Franken nikad ranije nije pogledao ceo video snimak iz hotela Fontana.2287 U tom kontekstu, Pretresno veće je pogrešilo što se selektivno oslanjalo na druge dokaze, svedoka Frankena, Kostera i drugih nižih pripadnika holandskog bataljona u svetlu preovlađujućih dokaza, dobijenih od svedoka Frankena, a posebno viših zvaničnika holandskog bataljona i UN-a, koji pokazuju da su UN, a ne g. Mladić, naredile ovu evakuaciju u humanitarne svrhe, i da je g. Mladić pristao da pomogne UN-u.2288 Podržavam svoje stavove tvrdnjama bivšeg komandanta UNPROFOR-a, generala ser Majkla Rouza, pred Domom lordova Ujedinjenog Kraljevstva 6. septembra 2017. godine, koje je gospodin Mladić tražio da se prihvate kao dodatni dokazi u žalbenom postupku.2289 Prema izjavi generala ser Majkla Rouza, „UN su bile veoma uspešne u [...] isporuci humanitarne pomoći i Bosna je i dalje jedan od retkih glavnih poprišta sukoba u naše vreme gde niko nije umro, ili je umrlo vrlo malo ljudi, od hladnoće ili gladi“.2290 U ovom trenutku napominjem da je većina ovog Žalbenog veća odbila prihvatanje ove izjave.2291 Protivim se jer smatram da je izjava generala ser Majkla Rouza relevantna, verodostojna, oslobađajuća i da sadrži nove dokaze, koji bi, ako bi bili prihvaćeni, mogli biti odlučujuć faktor u donošenju odluke na suđenju i morali bi da budu prihvaćeni u žalbenom postupku kao dodatni novi dokazi, posebno zbog visoke pozicije u sistemu UN-a koju je zauzimao general ser Rouz. Bio je umešan u pregovore i zapravo je bio na terenu. Izjava je trebalo da bude prihvaćena u skladu sa pravilom 142(C) Pravilnika, koje predviđa:
Ako Žalbeno veće utvrdi da dodatni dokazi nisu bili dostupni na suđenju, a da su relevantni i verodostojni, ono će utvrditi da li su mogli biti odlučujuć faktor u donošenju odluke na suđenju. Ako su mogli biti takav faktor, Žalbeno veće će razmotriti dodatne dokaze i bilo koji materijal u svrhu pobijanja, zajedno sa onim koji je već u evidenciji, kako bi donelo konačnu presudu

2285 Videti T. 25. avgust 2020. str. 69.
2286 Videti T. 8. maj 2013. str. 10804, 10807, 10817-10823, 10824, 10825; Dokaz D280, str. 6; T. 25. avgust 2020. str. 70.
2287 Videti T. 8. maj 2013. str. 10803-10807; T. 25. avgust 2020. str. 70.
2288 Videti T. 25. avgust 2020. str. 70.
2289 Prvi zahtev Ratka Mladića za prihvatanje novih dokaza na osnovu pravila 142 – Međunarodni svedoci, 31. decembar  2018. (javno sa poverljivim Aneksom A i javnim Aneksom B) („Zahtev od 31. decembra 2018.“).
2290 Zahtev od 31. decembra 2018, Aneks B, RP. 8772 (naglašeno).
2291 Odluka o zahtevima za prihvatanje dodatnih dokaza po žalbi, 11. mart 2020. (poverljivo; javna redigovana verzija podneta istog dana), stavovi 23, 117.
 
11806

u skladu sa pravilom 144. Ako Žalbeno veće utvrdi da su dokazi bili dostupni na suđenju, još uvek može dozvoliti da budu prihvaćeni, pod uslovom da strana koja pokreće zahtev može utvrditi da bi njihovo izuzeće predstavljalo neostvarenje pravde.2292
708. Ovi dokazi utiču na procenu Pretresnog veća o odgovornosti i osudama prema g. Mladiću.2293 Dalje napominjem da je tužilaštvo, u svom odgovoru na zahtev gospodina Mladića za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku, navelo, između ostalog, da:
ukoliko Žalbeno veće odluči da razmotri predložene dodatne dokaze, general ser Majkl Rouz bi trebalo da se pojavi na unakrsnom ispitivanju, kako bi omogućio Tužilaštvu da testira njegovu verodostojnost i pouzdanost njegovih dokaza.2294
709. S obzirom na gore navedeno, nalazim da nije bilo prisilnog premeštanja bosanskih Muslimana iz Srebrenice, niti da je postojao zajednički cilj navodnog udruženog zločinačkog poduhvata, prema gore navedenim dokazima i prema odgovarajućem standardu.2295 Potrebni elementi za utvrđivanje krivičnog dela prisilnog premeštanja moraju obuhvatati proterivanje ili druge oblike prinude u vezi sa izvršenjem prisilnog raseljavanja lica.2296 Prinudni karakter raseljavanja određen je odsustvom izbora žrtve prilikom tog procesa.2297 Pored toga, mora se uspostaviti pravilnom primenom principa in dubio pro reo.2298 Jasno je da se u Prvostepenoj presudi Pretresno veće nije pridržavalo ove sudske prakse, niti ovog standarda, i na taj način počinilo očiglednu grešku, osuđujući gospodina Mladića za prisilno premeštanje.2299
2. Genocid, istrebljenje i ubistva

710. Nije sporno da su, pored legitimnih borbenih žrtava, neki pojedinci, uključujući pojedince sa lokalnog područja, iz MUP-a, pa čak i Momir Nikolić i drugi odvojeni pripadnici bezbednosne linije komande VRS-a, preuzeli na sebe sprovođenje dela osvete i ubistava ratnih zarobljenika, ali to je učinjeno tokom vremenskog perioda kada gospodin Mladić nije bio na tom području, suprotno bilo kojim naredbama gospodina Mladića, i čak van njegovog znanja u to vreme.2300

Tanjug/AP
2292 Pravilo 142(C) Pravilnika.
2293 Protivno mišljenje sudije Priske Matimbe Nijambe o Odluci o zahtevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku, 11. mart 2020. (poverljivo; javna redigovana verzija zavedena istog datuma), stavovi 8-14.
2294 Odgovor Tužilaštva na Mladićev prvi zahtev za prihvatanje novih dokaza na osnovu pravila 142 – Međunarodni svedoci, 24. maj 2019. (poverljivo; javna redigovana verzija zavedena 6. juna 2019), stav 32.
2295 Videti T. 25. avgust 2020. str. 70.
2296 Videti T. 25. avgust 2020. str. 70.
2297 Videti Stakić drugostepenu presudu, stav 279; Krnojelac Drugostepena presuda, stavovi 229, 233; T. 25. avgust 2020. str. 70,  71.
2298 Videti T. 25. avgust 2020. str. 71.
2299 Videti T. 25. avgust 2020. str. 71.
2300 Videti T. 25. avgust 2020. str. 71. U vezi sa naredbama gospodina Mladića, videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 620, pozivajući se na, između ostalog, prvostepenu presudu, stavovi 2323, 2359, 4329-4371, Dokazi D302, D303.
 
11805
Bezbednosna linija VRS-a, imala je svoj paralelni lanac komandovanja, odvojen od uobičajenog lanca komandovanja, i kao takav je mogao isključivati gospodina Mladića.2301
711. Značajno je da je vojna operacija Krivaja-95 priznata kao legitimna vojna operacija zbog neuspeha u demilitarizaciji „sigurnog područja“ u Srebrenici. Glavni savetnik tužilaštva za ovaj deo slučaja, Piter Mekloski, izričito je izjavio tokom suđenja da je Krivaja-95 imala za cilj da napadne snage Bosne i Hercegovine, odseče ih od enklave Žepa, odvoji dve enklave i spreči međusobnu podršku, što bio „legitimni vojni cilj“, da se zaustave aktivnosti vojske ABiH.2302 Glavni stručnjak tužilaštva za Srebrenicu, svedok Ričard Batler, potvrdio je to tokom svedočenja, navodeći da je „VRS imala vojno legitimno pravo da napadne 28. diviziju AbiH“.2303 Dalje, Direktiva 7.1, koju je izdao g. Mladić, zamenila je Direktivu 7, koju je izdao predsednik Karadžić, a i Direktiva 7.1 i Naredba Drinskog korpusa u okviru operacije Krivaja-95, prema njihovim formulacijama, nalagale su da civili ne budu na meti i da se poštuju zakoni ratovanja, uključujući Ženevske konvencije.2304 U tom kontekstu, u naredbi se navodi: „U svim odnosima sa ratnim zarobljenicima i civilnim stanovništvom, pridržavati se Ženevskih konvencija“.2305 Direktiva 7.1 navodi da „sve oblike neprimerenog ponašanja [...] treba brzo i efikasno kazniti“.2306 Kolona muškaraca i dečaka krenula je iz Srebrenice u borbenoj formaciji i naoružana, angažovala se i suočila sa zasedama, borbama, samoubistvima, minskim poljima i samoubistvima u napadima u „kamikaza“ stilu.2307 Nažalost, nikada nećemo saznati stvarni broj legitimnih žrtava i onih povezanih sa krivičnim delom ubistva.2308
712. Podsetimo se da je svedok Ričard Batler tokom svedočenja proglasio rečnik koji je gospodin Mladić koristio na sastancima u hotelu Fontana legitimnim, vojnim i nekriminalnim. Iako je to već pomenuto gore, smatram da je važno ponoviti ovo svedočenje svedoka Batlera:
General Mladić je zatražio predaju 28. divizije ABiH, umesto da nastavi da se bori protiv njih; činjenica da je spreman da ponudi prekid vatre i činjenica da bi obavio potrebne pripreme da omogući tim pojedincima da dođu do, u ovom slučaju, hotela Fontana, da pregovaraju o toj predaji, mislim, to je sve tehnički ispravno.23092301 Videti prvostepenu presudu, stav 4293; T. 25. avgust 2020. str. 71.
2302 Videti T. 17. maj 2012. str. 486 (naglašeno); T. 25. avgust 2020. str. 71, 72.
2303 Videti T. 11. septembar 2013. str. 16498, 16499 (naglašeno); T. 25. avgust 2020. str. 72.
2304 Videti Dokaze P1470 (Direktiva 7.1); D302 (Krivaja-95); T. 25. avgust 2020. str. 72.
2305 Dokaz D302, str. 5 (naglašeno).
2306 Dokaz P1470, str. 6 (naglašeno).
2307 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 674 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 72.
2308 Videti T. 25. avgust 2020. str. 72.
2309 Videti T. 16. septembar 2013. str. 16831; T. 25. avgust 2020. str. 72.
 
11804

713. Stoga je zaključak Pretresnog veća da je Krivaja-95 bila namenjena etničkom čišćenju bosanskih Muslimana iz Srebrenice nedopustiv zaključak, koji nije potkrepljen dokazima. Ova greška je već pomenuta gore u vezi sa prisilnim transferima.
714. Da bi se utvrdila odgovornost udruženog zločinačkog poduhvata za gospodina Mladića za genocid i ubistva u Srebrenici, dokazni prag je trebalo da bude postavljen veoma visoko.2310 Prema sudskoj praksi, na primer, u prvostepenoj presudi u slučaju Milutinović et al., dokazni standard je postavljen van razumne sumnje, što predstavlja veliku prepreku za tužilaštvo.2311 Pretresno veće MKSJ-a je navelo:
da bi optuženi bio proglašen krivim za krivično delo za koje ga optužnica tereti, Tužilaštvo mora van razumne sumnje dokazati (a) svaki element zakonskog krivičnog dela (uključujući mens rea i actus reus osnovnog krivičnog dela i opšte zahteve za zakonsko krivično delo) i (b) mentalne i fizičke elemente najmanje jednog od oblika odgovornosti za koji se optuženi tereti.2312
715. Kao što je artikulisano u drugostepenoj presudi u slučaju Martić, dokazni standard mora ispunjavati više od „visokog stepena verovatnoće“.2313 Dalje, kako je izloženo u drugostepenoj presudi u slučaju Čelebići, nalaz pretresnog veća mora biti jedini dostupan zaključak prema zakonu i činjenicama, jer postojanje bilo kakvog alternativnog zaključka nalaže oslobađajuću presudu.2314 Žalbeno veće MKSJ-a izjavilo je, zaključujući o krivici optuženog u posrednom slučaju, da:
takav zaključak mora biti utvrđen van razumne sumnje. Nije dovoljno da to bude razuman zaključak dostupan iz tih dokaza. To mora biti jedini razuman zaključak koji je na raspolaganju. Ako postoji još jedan zaključak koji je takođe razuman na osnovu tih dokaza, i koji je u skladu s nevinošću optuženog, onda on mora biti oslobođen.2315
716. Pored toga, s obzirom da je optužba za genocid, dokazi moraju, u skladu sa navedenim visokim standardima, utvrditi posebnu nameru, dolus specialis, za genocid.2316 Budući da je predmetni oblik odgovornosti udruženi zločinački poduhvat, mora se pokazati da je gospodin Mladić pristao na zajedničku zločinačku svrhu i značajno doprineo istoj.2317
717. Postoji mnogo slučajeva u kojima je Pretresno veće pogrešilo u pogledu primene sudske prakse na činjenice.2318 Prema tvrdnjama Tužilaštva i prvostepenoj presudi, udruženi zločinački poduhvat ubijanja i izvršenja genocida u Srebrenici nije ni postojao pre noći

printscreen2310 Videti T. 25. avgust 2020. str. 72.
2311 Videti Milutinović et al. prvostepenu presudu, Tom 1, stav 62; T. 25. avgust 2020. str. 72, 73.
2312 Milutinović et al. prvostepena presuda, Tom 1, stav 62.
2313 Videti Martić drugostepenu presudu, stav 57; T. 25. avgust 2020. str. 73.
2314 Videti Čelebići drugostepenu presudu, stav 458; T. 25. avgust 2020. str. 73.
2315 Čelibići drugostepena presuda, stav 458.
2316 Videti Munyakazi drugostepenu presudu, stav 141; T. 25. avgust 2020. str. 73.
2317 Videti Stanišić i Župljanin drugostepenu presudu, stavovi 110, 136, 917; T. 25. avgust 2020. str. 73.
2318 Videti T. 25. avgust 2020. str. 73.
 
11803
između 11. i 12. jula 1995. godine.2319 Kao što je gore rečeno, prema sudskoj praksi, ponašanje i izjave pred relevantni udruženi zločinački poduhvat i izvan njegovog vremenskog opsega ne mogu se koristiti za dokazivanje da je g. Mladić bio deo tog udruženog zločinačkog poduhvata. Međutim, što se tiče UZP-a u Srebrenici, Pretresno veće se greškom upravo oslanja na tu vrstu dokaza, baš kao i Tužilaštvo.2320 Kao što je dole objašnjeno u vezi sa iskazima svedoka Momira Nikolića, Pretresno veće i Tužilaštvo, takođe su se oslanjali na posredne dokaze i pretpostavke kako bi utvrdili saglasnost gospodina Mladića sa krivičnim planom koji zahteva posebnu nameru da se, pored ubistva, počini i genocid.2321 Značajno je pomenuti da se Tužilaštvo slaže da gospodin Mladić nije bio u Srebrenici, već daleko u Beogradu, kada su počinjena ubistva.2322
718. Još jednom, što se tiče video snimaka iz hotela Fontana, i vojni stručnjaci Tužilaštva i Odbrane kažu da je jezik koji je korišćen bio prikladan jer je bio usmeren u kontekstu naoružane 28. divizije ABiH koja je još uvek bila na slobodi na području Srebrenice.2323 Bez ikakvih direktnih naredbi, bez ikakvih direktnih dokaza koji povezuju gospodina Mladića sa bilo kojim ubistvima, Pretresno veće je napravilo svoju najtežu grešku.
719. Ključni insajderski svedok na koga se Veće oslanja jeste svedok Momir Nikolić.2324 Ali zapravo, među glavnim navedenim izvorima nema svedoka Momira Nikolića, već su tu prvenstveno dokazi iz druge ruke, uključujući dokaz D1228, koji obuhvata beleške iz intervjua koji je obavio istražitelj Tužilaštva Brus Bursik za potrebe parnice.2325 Treba napomenuti da dokaz D1228 nije predstavljen zbog činjenica koje predstavlja, već ga je Tužilaštvo prezentovalo samo svedoku Momiru Nikoliću, da bi on potvrdio iluzorni gest rukom sa nejasne lokacije sa navodnog sastanka sa gospodinom Mladićem.2326 Pretresno veće je to odbacilo kao nepouzdan dokaz.2327 Dokaz D1228 korišćen je samo u unakrsnom ispitivanju svedoka Bursika, da bi se utvrdilo da svedok Momir Nikolić nije verodostojan i da je dvosmislen.2328 Svedok Bursik nije mogao da potkrepi priču svedoka Momira Nikolića ni o jednom susretu sa gospodinom Mladićem.2329 Na dokaz


2319 Videti Završni podnesak Tužilaštva, stav 1063; Prvostepena presuda, stav 4926; Mladićev žalbeni podnesak, stav 586; T. 25. avgust 2020. str. 73.
2320 Videti Sažetak odgovora Tužilaštva, stavove 270-278; Prvostepena presuda, stavovi 2358-2362; T. 25. avgust 2020. str. 73, 74.
2321 Videti T. 25. avgust 2020. str. 74.
2322 Videti T. 25. avgust 2020. str. 74.
2323 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stavove 595 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 74.
2324 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stavove 587, br. 678 i tamo navedene reference; Prvostepena presuda, staavovi 4926, 4927, 4970, 5096, 5097, 5128; T. 25. avgust 2020. str. 79.
2325 Videti Dokaz D1228; T. 25. avgust 2020. str. 79.
2326 Videti prvostepenu presudu, stavove 5127; T. 25. avgust 2020. str. 79.
2327 Videti prvostepenu presudu, stavove 5127; T. 25. avgust 2020. str. 79.
2328 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stavove 588-592; T. 25. avgust 2020. str. 79.
2329 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stavove 588-592; T. 25. avgust 2020. str. 79, 80.
 
11802
D1228 nije se moglo pouzdati da potvrdi istinitost komentara iz druge ruke svedoka Momira Nikolića, jer bi to kršilo lex specialis tadašnjih Pravila 92 bis i ter Pravilnika MKSJ-a.2330
720. Svedok Momir Nikolić je neko ko se pojavljuje svuda – svuda gde je bilo ubistava, bilo da ih je režirao ili kao saučesnik. Priznao je da je skrivao zločine od pretpostavljenih, uključujući Glavni štab VRS.2331 S tim u vezi, primećujem i prihvatam podnesak Odbrane da je svedok Momir Nikolić potvrdio da je od svojih komandanata skrivao ubistva i pružao obmanjujuće informacije o „asanaciji/sanaciji“ da bi prikrio ponovna sahranjivanja.2332 Pretresno veće je dalje pogrešilo oslanjajući se na iskaze svedoka Momira Nikolića uprkos drugom insajderu, svedoku RM-265, koji je svedočio o oportunističkim ubistvima iz osvete kojima je bio svedok u prisustvu svedoka Momira Nikolića i da su ratni zarobljenici odvođeni u škole u Zvorniku, po naređenju svedoka Momira Nikolića i njegovog pretpostavljenog u bezbednosnom lancu komande u brigadi, potpukovnika Popovića.2333 Svedok RM-265 nije umešao gospodina Mladića u bilo koju od ilegalnih i kriminalnih aktivnosti svedoka Momira Nikolića ili Popovića.2334
721. Značajno je pomenuti da je nadređeni svedoka Momira Nikolića u bezbednosnom lancu komande, Popović, pomenut od strane još jednog insajderskog svedoka Tužilaštva iz VRS, visokog oficira, svedoka RM-376, koji takođe ne meša gospodina Mladića ni u jedan događaj koji se odnosi na ubistva iz osvete, ali kaže da je taj isti Popović iz bezbednosnog lanca komande tražio od njega da nađe dobrovoljce van vojske, odnosno civile, koji bi pogubili zatvorenike, bosanske Muslimane, što je ovaj oficir VRS odbio.2335
722. Ovde se postavlja pitanje – ako je gospodin Mladić, komandant Glavnog štaba VRS, hipotetički ili implicitno pristao da značajno doprinese genocidu, zašto bi podređeni svedoku Momiru Nikoliću, koji čak nisu bili u direktnom lancu komandovanja pod gospodinom Mladićem, bili zaduženi za ubistva i zašto bi tražili dobrovoljce, civile, da izvrše ubistva? Stvarni oficiri VRS-a, potčinjeni gospodinu Mladiću, odbili su takve zahteve i nikad ih nisu ni dobili od gospodina Mladića putem normalnog lanca komandovanja.2336

Tanjug/AP/printscreen2330 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 590, br. 691 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 80.
2331 Videti T. 3. jun 2013. str. 11965, 11966; Dokaz D301, str. 7; T. 25. avgust 2020. str. 80.
2332 T. 3. jun 2013. str. 11965, 11966, 11969. Videti takođe Mladićev žalbeni podnesak, stav 632; T. 25. avgust 2020. str. 80, 81. Prema Odbrani, izveštaj svedoka Momira Nikolića Glavnom štabu VRS potkrepljuje njegovu izjavu da je skrivao zločine, jer sadrži samo informacije da su ranjeni muslimanski zatvorenici i muslimansko osoblje UN-a evakuisani. Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 632, br. 773, pozivajući se na Dokaz P1515.
2333 Videti Dokaz P2540, str. 40, 41; T. 25. avgust 2020. str. 80.
2334 Videti T. 25. avgust 2020. str. 80.
2335 Videti Dokaz P1594, str. 31-42; T. 25. avgust 2020. str. 80, 81.
2336 Videti T. 25. avgust 2020. str. 81.
 
11801

723. Po mom mišljenju, ovo pokazuje grešku u obrazloženju Pretresnog veća koje povezuje gospodina Mladića sa tim zločinima.
724. Svedok Momir Nikolić priznao je krivicu, pokušavajući da postigne bolji dogovor, uprkos tome što su mu ruke bile natopljene krvlju.2337 Sem toga, ovaj svedok je potvrdio da je uništio dokumentarne dokaze koji bi ga mogli kompromitovati u vezi sa zločinima u Srebrenici.2338 Što se tiče navodnog sastanka, na nejasnoj lokaciji, Pretresno veće se nije moglo osloniti na svedoka Momira Nikolića u vezi sa tim sastankom, jer čak ni on nije imao neposredne dokaze o njemu.2339
725. Ne manje od pet insajderskih svedoka, troje iz Odbrane, dvoje iz Tužilaštva, dalo je direktne dokaze da je jedini sastanak tokom kritičnog vremenskog perioda bio vezan za Žepu i da je sadržao samo legitimna vojna uputstva.2340 Zanemarujući ove dokaze u korist nedopustive izjave svedoka Momira Nikolića, Pretresno veće je pogrešilo. Ovo je posebno tačno s obzirom na sudsku praksu da se sa dokazima saučesnika mora postupati oprezno.2341 Žalbeno veće MKSR-a u drugostepenoj presudi u slučaju Setako istaklo je takvu zabrinutost i nagovestilo da svedoci saučesnici mogu imati motive ili podsticaje da umešaju optuženog pred Tribunalom ili da lažu.2342 Momir Nikolić je imao OGROMAN podsticaj da laže, što dokazuje Sporazum o priznanju krivice između njega i Tužilaštva, kojim je genocid izbačen iz njegove optužnice, s obzirom na to da je svedočio protiv drugih, uključujući i gospodina Mladića.2343 To mu se debelo isplatilo, što dokazuje činjenica da je Momir Nikolić na kraju osuđen na samo 20 godina2344 za krivično delo koje podrazumeva doživotnu kaznu, ako optužba za genocid ne bi bila odbačena. Prema drugostepenoj presudi u slučaju Setako, „prilikom odmeravanja dokazne vrednosti [dokaza svedoka saučesnika], pretresno veće je u obavezi da pažljivo razmotri ukupne okolnosti u kojima su ti dokazi ponuđeni“.2345
726. U ovom predmetu u vezi sa svedokom Momirom Nikolićem, Pretresno veće je pogrešilo, i na taj način pokušalo da učini ovog svedoka iluzornom vezom koja bi povezala gospodina Mladića sa udruženim zločinačkim poduhvatom, 

printscreen

2337 Videti T. 25. avgust 2020. str. 81.
2338 Videti Dokaz D301, p. 7; T. 25. avgust 2020. str. 81.
2339 Videti prvostepenu presudu, stav 4953; Mladićev žalbeni podnesak, stav 587; T. 25. avgust 2020. str. 81.
2340 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 594; T. 25. avgust 2020. str. 82.
2341 Videti T. 25. avgust 2020. str. 82.
2342 Videti Setako drugostepenu presudu, stav 143; T. 25. avgust 2020. str. 82.
2343 Videti M. Nikolić Određivanje prvostepene presude, stavovi 13, 16-19.
2344 Videti M. Nikolić Određivanje drugostepene presude, stavovi 135, str. 48.
2345 Videti Setako drugostepenu presudu, stav 143; T. 25. avgust 2020. str. 82.
 
11800
što nije moglo da se dokaže u skladu sa važećom zakonskom sudskom praksom, pa se tako pribeglo zakonskoj fikciji implicirane krivice.2346
727. Dalji dokazi nekoliko svedoka Tužilaštva i Odbrane svedoče o činjenici da je gospodin Mladić davao slične ne-kriminalne izjave zarobljenima ili onima koji su se predali iz 28. divizije ABiH, gde im je govorio da će ih nahraniti, a zatim transportovati i razmeniti sa snagama sa druge strane.2347 Na primer:
i. Svedok Zoran Malinić izjavio je da se „zatvorenici [nisu] morali plašiti, jer će se vratiti svojim kućama i biti razmenjeni“;2348
ii. Svedok RM-253 izjavio je da je gospodin Mladić rekao zatvorenicima: "Ne morate da brinete. Bićete razmenjeni i vratićete se svojim porodicama u Tuzli. Sad ćete kamionima biti prebačeni do Bratunca ili Kravice, gde ćete prespavati i dobiti hranu”;2349 i
iii. Svedok Bojan Subotić izjavio je da je gospodin Mladić „odlazio među zatvorenike i rukovao se sa nekima od njih. [...] Razgovarao je s njima [...] i oni su ustajali i aplaudirali. I rekao im je da će biti razmenjeni, [...] a nama je rekao da strogo brinemo o zatvorenicima, da će neki autobusi stići u roku od sat vremena, da bi ljudi trebalo [...] svi da uđu u autobus i budu dostavljeni civilnoj policiji u Bratuncu”.2350
728. Ovi dokazi nam takođe pokazuju da su direktna naređenja gospodina Mladića svojim potčinjenima bila u skladu sa zaštitom ovih zatvorenika tokom transporta i da im se pružala medicinska pomoć i voda u skladu sa tim naredbama.2351 Kao što je prethodno navedeno u stavovima 680, 681 i 711, gospodin Mladić je izdao naredbe da se sa ratnim zarobljenicima mora postupati dobro i u skladu sa međunarodnim pravom.
729. U svetlu gore navedenog, nisam ubeđena da bi se takvi postupci mogli smatrati značajnim doprinosom podrazumevanom udruženom zločinačkom poduhvatu vezanom za ubistva u 
2346 Videti T. 25. avgust 2020. str. 82.
2347 Ovo uključuje, između ostalog, svedoke RM-253, Zorana Malinića, Bojana Subotića. Videti T. 13. jun 2013. str. 12659-12662; T. 11. jun 2013. str. 12532; T. 9. mart 2015. str. 32826, 32827; T. 25. avgust 2020. str. 82, 83.
2348 Videti T. 13. jun 2013. str. 12659.
2349 Videti T. 11. jun 2013. str. 12532.
2350 Videti T. 9. mart 2015. str. 32826, 32827.
2351 Videti T. 9. mart 2015. str. 32826, 32827; Dokaz D926, stavovi 30-34; T. 25. avgust 2020. str. 83.
 

Tanjug/AP


11799
Srebrenici, kako je Pretresno veće zaključilo.2352 Nalazi Pretresnog veća nisu u skladu sa principom in dubio pro reo.2353
3. Alibi
730. Dok je gospodin Mladić bio daleko od Srebrenice i prisustvovao tajnom mirovnom sastanku sa međunarodnom zajednicom, venčanju u Beogradu i dok je bio u bolnici, nije mogao da ima efikasnu kontrolu, niti informacije iz Bosne i Hercegovine, a kamoli da vrši komandu.2354 Tužilaštvo na suđenju nije osporilo njegovo odsustvo.2355 Propust Pretresnog veća da izda obrazloženo mišljenje o četiri rutinska naređenja izdata u to vreme, između 14. i 16. jula 1995. godine, koja su drugi izdali, dok je gospodin Mladić bio odsuan, u njegovo ime, naveden je u stavovima 610 do 612 Mladićevog žalbenog podneska, uključujući greške u zaključku da je gospodin Mladić lično potpisao takve naredbe iz druge države, i propust da se njihov sadržaj analizira i da im se prida težina, jer se nijedna od njih nije odnosila na Srebrenicu, i svaka je bila zabeležena u evidenciji koja pokazuje da naređenja nisu došla iz kancelarije g. Mladića.2356
731. Zaključak Pretresnog veća da je gospodin Mladić izdao naredbe i da je komandovao i držao kontrolu dok je bio fizički i geografski odsutan iz Srebrenice u drugoj zemlji, suprotan je dokazima i to je očigledna greška.2357 Veće je to zanemarilo i protivrečilo je samo sebi u prvostepenoj presudi u stavu 4299, navodeći da „u odsustvu Mladića izveštaji treba da se podnose Milovanoviću“.2358 Svedok Milovanović, načelnik Generalštaba VRS, i drugi vojni svedoci, potvrdili su da je u tom vremenskom periodu, kada je gospodin Mladić odlazio, u julu 1995. godine, Milovanović bio zadužen za zamenika komandanta gospodina Mladića.2359
732. Kao što je navedeno u stavu 605 Mladićevog žalbenog podneska, gospodin Mladić je prisustvovao sastanku na kojem je potpisan plan da se MKCK omogući pristup ratnim zarobljenicima iz Srebrenice i da ih treba razmeniti „sve za sve“ sa drugom stranom za srpske zatočenike.2360 Takođe, pregovarano je i o 


2352 Videti T. 25. avgust 2020. str. 83.
2353 Videti T. 25. avgust 2020. str. 83.
2354 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 605; T. 25. avgust 2020. str. 83.
2355 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 605 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 83.
2356 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stavovi 610-612 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 83. Četiri naredbe Glavnog štaba VRS odnosile su se na (i) sate rada komunikacionog centra; (ii) transport članova holandskog bataljona; (iii) prolaz komandanta UNPROFOR-a; i (iv) održavanje neprekidnih dežurstava u komunikaciji. Videti Dokaze P2122, P2123, P2124, i P2125.
2357 Videti T. 25. avgust 2020. str. 83, 84.
2358 Videti T. 25. avgust 2020. str. 84.
2359 Ovo uključuje iskaze svedoka Milovanovića i Stevanovića. Videti T. 18. sptembar 2013. str. 16950, 16987; T. 7. maj 2015. str. 35265; T. 25. avgust 2020. str. 84.
2360 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 605; Prvostepena presuda, stav 5016; T. 25. avgust 2020. str. 84.
 
11798
trajnom primirju radi pokušaja okončanja rata.2361 Nijedan razuman presuditelj ne bi mogao zaključiti da bi gospodin Mladić učestvovao u složenim mirovnim pregovorima sa visokim zvaničnicima u Dobanovcima, u Srbiji, sa zvaničnicima UN-a, a da bi istovremeno vršio i efektivnu kontrolu u Srebrenici.2362 Takvo ponašanje, što je pristao da MKCK dozvoli pristup ratnim zarobljenicima iz Srebrenice pre njihove razmene, ne može se smatrati kao potkrepljujuće niti da je doprinelo bilo kakvom udruženom zločinačkom poduhvatu za istrebljenje, a kamoli za počinjenje genocida nad istim tim osobama.2363
4. Status žrtava
733. Mora se naglasiti da je svako nezakonito ubistvo van borbe u Srebrenici za osudu, ali nije vezano za gospodina Mladića.2364 Pretresno veće je pogrešilo što nije izvršilo nijednu analizu kako bi utvrdilo ko je bio žrtva ubistva, a ko smrtnih posledica nastalih usled nekog drugog, alternativnog, legitimnog razloga.2365 Pretresno veće se oslonilo na presuđene činjenice da bi utvrdilo da su svi bili žrtve zločina i da su svi bili civili.2366 Time je Pretresno veće zanemarilo vlastiti zaključak da su naoružane kolone muškaraca u Srebrenici pretrpele žrtve.2367
734. Pretresno veće je dalje zanemarilo eksperta za demografiju Tužilaštva, svedoka Evu Tabeau, čiji dokazi ukazuju da je 70 odsto žrtava bilo registrovano kao vojnici ABiH.2368 Takođe je zanemarilo dokaze koji opovrgavaju presuđenu činjenicu 1476 i koji pokazuju da su tela u masovnim grobnicama dolazila iz različitih događaja u različitim godinama i da su uključivala legitimne žrtve borbi, poput žrtava samoubistava, minskih polja, „kamikaza“ napada itd.2369 Forenzički stručnjaci i Odbrane i Tužilaštva, u vezi sa navodnim povezima za oči, rekli su da su to mogle biti marame koje su pale preko očiju dok su tela propadala, marame kakve su viđene na snimcima boraca AbiH, koji su u Tuzlu stigli iz Srebrenice.2370
735. Zbog nedostatka analize Pretresnog veća, stoga, nije se mogao utvrditi broj žrtava i njihov odnos prema bilo kom zločinu, a kamoli genocidu.2371


2361 Videti T. 25. avgust 2020. str. 84.
2362 Videti T. 25. avgust 2020. str. 84.
2363 Videti T. 25. avgust 2020. str. 84.
2364 Videti T. 25. avgust 2020. str. 84.
2365 Videti T. 25. avgust 2020. str. 84, 85.
2366 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stavovi 669-672; Prvostepena presuda, stavovi 3062, 3546; T. 25. avgust 2020. str. 85.
2367 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 671; Prvostepena presuda, stavovi 2395, 2444, 2446, 2573-2586, 2615-2645; T. 25. avgust 2020. str. 85.
2368 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 671 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 85.
2369 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 674 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 85.
2370 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stav 674, br. 829 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 85.
2371 Videti T. 25. avgust 2020. str. 85.
 
11797

Tanjug/AP/printscreen5. Zaključak
736. U svetlu gore navedenog, nalazim da je Pretresno veće pogrešilo osuđujući gospodina Mladića za zločine povezane sa UZP-om u Srebrenici, uključujući genocid. Stoga bih u celosti odobrila Osnov 5 njegove žalbe.

F. Osnov 6 – UZP u vezi sa uzimanjem talaca
737. Slažem se sa stavovima većine po pitanju navodnih grešaka povezanih sa UZP-om u vezi sa uzimanjem talaca.
G. Osnov 8.A – Neuspeh da se obezbedi „jednakost oružja“
738. Načelo „jednakosti oružja“ predviđa da svaka strana mora imati razumnu priliku da brani svoje interese pod uslovima koji je ne dovode u suštinski nepovoljan položaj u odnosu na njenog protivnika.
739. Pravilo 85 Pravilnika MKSJ-a predviđa da svaka strana ima pravo da poziva svedoke i izvodi dokaze, a prema pravilu 87(A) Pravilnika MKSJ-a, ročište može biti zatvoreno kada „obe strane završe izlaganje predmeta“.
740. Kao što je navedeno u ovom dokumentu, pretresna veća mogu koristiti svoja diskreciona ovlašćenja u interesu pravde. Prema pravilu 73 ter (F) Pravilnika MKSJ-a, Pretresno veće može odobriti zahtev odbrane za dodatno vreme za izvođenje dokaza, ako je to u interesu pravde. Kontekstualni faktori slučaja, uključujući potencijalnu važnost svedočenja, mogu biti relevantni prilikom odlučivanja da li će se stranci odobriti dodatno vreme za izvođenje dokaza.
741. Gospodin Mladić tvrdi da je [CENZURISANO]. Konkretno, on tvrdi da je [CENZURISANO]. Odbijajući ove zahteve, Pretresno veće nije razmotrilo niti je dalo dovoljnu težinu relevantnosti, kontekstu i potencijalnom uticaju svedočenja [CENZURISANO], kao ni interesima pravde. Uskraćivanje dokaza Pretresnog veća predstavlja nerazumno vršenje njegovog diskrecionog prava. „Sumnjiva relevantnost“ i „zanemarljiva dokazna vrednost“ mogli su biti utvrđeni samo da su svedoci saslušani, i da ih je Tužilaštvo unakrsno ispitalo.
 
11796
742. Pretresno veće je primetilo da je [CENZURISANO] pružilo iskustvo iz prve ruke [CENZURISANO]2372 i smatralo je to relevantnim i zaključilo je da očekivana svedočenja [CENZURISANO] nisu bila toliko značajna da bi  opravdala produženje roka za izvođenje dokaza Odbrane. Ovo je očigledna greška Pretresnog veća, koja poništava zaključke donesene u vezi sa Srebrenicom i Sarajevom do one mere u kojoj je greška identifikovana.
743. Negiranjem ova dva svedoka Odbrane, Pretresno veće je prekršilo princip „jednakosti oružja“, koji zahteva da svaka strana dobije razumnu priliku da brani svoje interese, kao i da svaka strana ima pravo da poziva svedoke i izvodi dokaze i da se ročište zatvara kada obe strane završe izlaganje predmeta. Pretresno veće je počinilo očiglednu grešku odbijajući zahteve za saslušanje njihovog svedočenja, što je rezultiralo značajnom štetom prema slučaju Odbrane. Odluka je toliko nepravedna i nerazumna da predstavlja zloupotrebu diskrecionog prava Pretresnog veća.
744. Pozivajući se na stavove 787 i 793 Mladićevog žalbenog podneska, napominjem da Pretresno veće greškom nije dozvolilo Odbrani da pozove niti jednog svedoka koji je bio član kolone muškaraca, bosanskih Muslimana, u Srebrenici.2373 Tvrdilo se da su do suđenja oni umrli, čime je povećana težina ovog odbijanja i ove greške.2374
H. Osnov 8.D – Kršenja pravila o obelodanjivanju
745. G. Mladić tvrdi da Pretresno veće nije pružilo adekvatan pravni lek za kršenja pravila o obelodanjivanju Tužilaštva. Slažem se sa gospodinom Mladićem da je, kao posledica kasnih obelodanjivanja Tužilaštva i propusta da pruži metapodatke o obelodanjivanju putem paketa za elektronsko obelodanjivanje, on stavljen u nepovoljan položaj i narušena mu je sposobnost da pripremi odbranu. Propust Pretresnog veća da ovo ispravi predstavlja grešku i stoga bi Osnov 8.D morao biti odobren.
I. Osnov 9 – Presuda
746. Kao što je zaključila većina, princip nulla poene sine lege zabranjuje retroaktivno kažnjavanje. Dalje, član 15. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, između ostalog, predviđa da ne bi trebalo izricati težu kaznu od one koja je bila primenjiva u vreme kada je krivično delo počinjeno. Osim toga, u vreme izvršavanja zločina
2372 Videti Odluku od 15. avgusta 2016, stav 7, pozivajući se na Zahtev od 13. jula 2016. u vezi sa [CENZURISANO], stavovi 1, 2, 13-16.
2373 Videti Mladićev žalbeni podnesak, stavovi 787, 793 i tamo navedene reference; T. 25. avgust 2020. str. 85, 86.
2374 Videti T. 25. avgust 2020. str. 86.
 
11795

za koji se tereti, domaća praksa izricanja kazni u bivšoj Jugoslaviji predviđala je maksimalnu kaznu od 20 godina.
747. Zdravlje žalioca je takođe faktor. Kad je bio zatvoren u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija, već je bio lošeg zdravlja. Brojni medicinski izveštaji pokazuju kako se njegovo zdravlje dodatno pogoršalo dok je bio u pritvoru čekajući na žalbu. Bio je hospitalizovan, što je dovelo do operacije. Uzimajući u obzir sve gore navedene faktore i dajući im dovoljnu težinu, ja bih izrekla kaznu od 20 godina zatvora.
J. Zaključak
748. Kao što je gore navedeno, razmotrivši Optužnicu, prvostepenu presudu, sudsku praksu i tela koja su ovde citirana, kao i pisane i usmene podneske strana, ponavljam svoje neslaganje sa odlukom većine da odbaci sve osnove žalbe g. Mladića. Smatram da je gospodin Mladić zadovoljio visoke standarde utvrđene u žalbenom postupku i da bih stoga u celini odobrila osnove 1 do 5 i 7 do 9 njegove žalbe.
749. Greške Pretresnog veća i njihov uticaj, kako je navedeno, najpreciznije u osnovama od 3 do 5 i 7 do 9 žalbenog podneska gospodina Mladića, pojedinačno ili kumulativno poništavaju zaključke Pretresnog veća na kojima počivaju njegove osuđujuće presude.
750. S obzirom na sve gore navedeno, uzimajući u obzir prirodu i obim grešaka utvrđenih u ovom slučaju, shodno pravilu 144(C) Pravilnika, naložila bih da se g. Mladiću ponovo sudi, pred drugim pretresnim većem, po svim osnovima, osim po Osnovu 6, koji se odnosi na UZP u vezi sa uzimanjem talaca.
751. Kao što je gore navedeno, s obzirom na složenost predmeta i veličinu predmetnog slučaja i žalbe, ograničena zahtevima da se ekspeditivno postupa i radi na daljinu, razmatrala sam samo greške Pretresnog veća koje smatram najgrubljim.
Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija. Sačinjeno ovog 8. dana juna, 2021. godine, u Hagu, u Holandiji
Sudija Priska Matimba Nijambe


 Pečat Mehanizma 
 Srboholik

16.06.2021. 00:36

Konačno da neko progovori svojim rečima a ne da čita poturene papire iz natoa. Svaka joj čast! Živa bila!


Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.