SVE O POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA: Evo šta sve kandidati treba da znaju pre nego što upušu AUTO ŠKOLU!

Shutterstock

12:23 Društvo 0

informer | 06. 05. 2019.

SVE O POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA: Evo šta sve kandidati treba da znaju pre nego što upušu AUTO ŠKOLU!

Vozačka obuka i polaganje vozačkog ispita za B kategoriju pretrpeli su znatne zakonske izmene proteklih godina

Kako bismo zadovoljili radoznalost kandidata i otklonili nedoumice predstavljamo vam odgovore na najčešća pitanja koje dobija svaka auto škola.

Šta kaže zakon?

Prema važećem zakonu o saobraćaju vozački ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski ispit se polaže po završetku teorijske obuke (nakon položene prve pomoći), a praktičan deo vozačkog ispita nakon završene praktične obuke. Kandidat koji je ispunio uslove za izlazak na vozački ispit podnosi prijavu auto školi u kojoj se organizuje i sprovodi vozački ispit. Prijave za teorijski i praktični ispit kandidat podnosi preko Informacionog sistema za osposobljavanja kandidata za vozače (ISO), kada bira korisničko ime i šifru sa kojom se do kraja procesa identifikuje.

Auto škola je u obavezi da centralnoj bazi podataka ISO dostavi spisak kandidata koji su podneli prijave za polaganje teorijskog i praktičnog ispita najkasnije pet dana pred polaganje. Zbog toga kandidati koji su se prijavili, ne mogu povući svoju prijavu za polaganje vozačkog ispita. Zato je od velike važnosti da kandidati budu sigurni u svoje znanje i spremnost za polaganje vozačkog ispita pre pijave ispita. Vozačka obuka može da se pohađa sa navršenih 16 godina, a polaganje vozačkog ispita može da se vrši sa navršenih najmanje 17 godina.

Kako izgleda vozačka obuka?

Vozačka obuka za B kategoriju omogućava upravljanje motornim vozilima čija je masa do tri ipo tone. Teorijska obuka se obavlja u specijalno opremljenim učionicama koje poseduju sve potrebne didaktičke rekvizite, koji olakšavaju proces usvajanja gradiva. Na teorijskim časovima kandidati će se bliže upoznati sa pravilima saobraćaja, saobraćajnim znacima, tehničkim karakteristikama vozila, kao i sa potencijalnim rizičnim situacijama u saobraćaju.            

Svaki kandidat treba da prođe 40 časova po 45 minuta teorijske obuke. U toku jednog dana kandidat može imati najviše tri teorijska časa, a zmeđu časova se održava kratka pauza. Teorijska obuka i uspešno polaganje testa je uslov za pohađanje praktične vozačke obuke. Praktična obuka se obavlja na obližnjem školskom poligonu, zatim kroz vožnju gradskim ulicama i obližnjim putevima. Instruktor će birati trase za vozačku obuku prema potrebama svakog kandidata ponaosob, imajući u vidu i zahteve na vozačkom ispitu.

Kompletna vozačka obuka sa polaganjem iz prvog puta može da traje najmanje dva meseca. Sva vozila za obuku moraju da imaju papučice za kontrolu vozila i sa desne strane, kako bi instruktor mogao po potrebi da iskoriguje kretanje vozila radi bezbednosti obuke.

Koliko traju časovi vožnje?

Praktična obuka traje 40 časova po 45 minuta i u toku jednog dana kandidat može da ima maksimalno dva časa. Svi časovi, teorijski i praktični su obavezni i kandidat nema pravo da odsustvuje ni sa jednog časa. Ukoliko kandidat ima potrebu, može uzeti još praktičnih časova vožnje, koji se posebno plaćaju.

Napredak i savladavanje gradiva je vrlo indivudualno, te je važno napomenuti da kandidati neće biti ni na koji način osuđivani ili nipodaštavani ukoliko nisu u mogućnosti da u predviđenih 40 časova savladaju gradivo.

Prilikom vozačke obuke kandidati treba da daju sve od sebe kako bi vreme koje provode na časovima u potpunosti iskoristili. Kandidati treba na časove da dolaze naspavani, odmorni i koncentrisani. U suprotnom, ukoliko kandidat olako shvati vozačku obuku i nije u potpunosti prisutan i motivisan, rezultat na polaganju može da bude loš.

Koja su dokumenta potrebna za polagaje B kategorije?

Kandidati za polaganje vozačkog ispita treba da pribave lekarsko uverenje za upravljanje motornim vozilima, koje izdaju zdravstvene ustanove koje su za to specijalizovane. Uverenje se pribavlja nakon pohađane teorijske obuke, a pre polaganja teorijskog dela ispita.

Pored lekarskog uverenja, treba dostaviti i uverenje o položenoj prvoj pomoći. Obuka iz prve pomoći se pohađa u organizaciji Crvenog krsta ili drugih institucija koje su se za to specijalizovale. Obuka iz prve pomoći traje najčešće dva dana, i ima osam do deset časova po 45 minuta. Nakon završene obuke kandidati će polagati pismeni test i na praktičnom delu testa će pokazati naučene veštine pružanja prve pomoći.

Na polaganje teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita neophodno je poneti sa sobom važeću ličnu kartu! Ličnu kartu je potrebno pokazati i prilikom upisa u auto školu. Ukoliko je lice maloletno prilikom upisa treba da bude u pratnji roditelja ili staratelja zbog potpisivanja ugovora - kaže nam sagovornik iz auto škole Fest.

Shutterstock

Polaganje testova za vožnju

Teorijski ispit se polaže na računaru u auto školi i traje 45 minuta. Test je skup slučajno izabranih pitanja iz ukupnog fonda pitanja i tiče se isključivo gradiva koje se prelazi na teorijskoj obuci za vožnju. Svako pitanje nosi odgovarajući broj poena koji je naveden uz pitanje. Svako pitanje je koncipirano tako da kandidat bira između najmanje dva tačna odgovora ili treba da unese brojeve i njima označi, na primer redosled prolaska vozila na navedenoj raskrsnici.

Pre početka teorijskog ispita ispitna komisija upoznaje kandidate sa pravilima polaganja i načinom rešavanja testa. Test sadrži uputstva za reševanje, koja se nalaze u sklopu svakog pitanja. Da bi kandidat položio teorijski test za vožnju, mora da ima najmanje 85% od ukupnog broja poena. Tokom testiranja nije dozvoljena komunikacija između kandidata, kao ni komunikacija sa ispitivačem. Takođe, nije dozvoljeno napuštati mesto sedenja i računar. Svako testiranje se snima video kamerom i na snimku se vide svi kandidati.

Na sajtuovima boljih auto škola  nalazi se online test sa svim pitanjima iz fonda, koja se mogu naći na zvaničnom testiranju. Upisivanjem u auto školu kandidati stiču pravo da besplatno koriste online test za vežbanje i ponavljanje gradiva. Iskustvo je pokazalo da kandidati koji korite online testiranje bolje prolaze na polaganju teorijskog dela vozačkog ispita.

Kako se polaže praktičan vozački ispit?

Polaganje praktičnog dela vozačkog ispita se obavlja iz dva dela. Praktični ispit mora sadržati najmanje 15 ispitnih zadataka i kandidatu će putem računara biti dodeljen slučajnim izborom  jedan od njih. Svaki ispitni zadatak sadrži radnje koje treba obaviti na poligonu, trasu kojom će kandidat voziti i radnje koje se izvode na pojedinim delovima trase. Prvi deo ispita je na poligonu, gde se izvode poligonske radnje, na mestima koja su za to tačno određena. Kandidat mora da pokaže da je savladao sledeće poligonske radnje:

1. vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake;
2. parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad;
3. parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad;
4. polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake;
5. zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom;
6. kočenje i zaustavljanje.

Ukoliko je kandidat ispravno uradio poligonske radnje i položio prvi deo ispita, može da pređe na vožnju javnim putem, tj. na dodeljenu trasu.

Kandidati na polaganje vozačkog ispita treba da dođu pristojno odeveni, bez dekoltea, majica bez rukava i prekratke odeće. Polaganje nije moguće vršiti u papučama, već je potrebno obuti zatvorenu i što udobniju obuću.

Ukoliko kandidat odustane od polaganja teorijskog ili praktičnog ispita, ispitna komisija će njegovu prijavu oceniti sa NIJE POLOŽIO. Kandidat koji nije došao na polaganje vozačkog ispita iz opravdanih razloga, može u sledećem roku, kroz najmanje 30 dana uz prijavu za polaganje podneti i zahtev za oslobađanje od troška polaganja. Auto škola i nadležni organ će odlučiti o zahtevu kandidata i o tome ga pismeno obavestiti.

Saveti kako položiti iz prvog puta

Na vozačku obuku, kako teorijsku, tako i praktičnu uvek dolazite odmorni i naspavani. Iako vam se možda čini da vi već dosta toga znate i pre polaska u auto školu, budite koncentrisani sve vreme obuke. Samo tako ćete ispratiti sve što je potrebno za polaganje vozačkog ispita i bezbedno učestvovanje u saobraćaju.

Trudite se da učite redovno i da posle svakog časa ponovite pređeno gradivo. Kada su u pitanju praktični časovi vratite film unazad i setite se svih značajnijih situacija koje ste prošli sa instruktorom. Prisetite se i svojih grešaka, instruktorovih komentara, kao i situacija koje niste očekivali. Upravo takve situacije nose visok nivo rizika ukoliko niste savladali sve što je potrebno da ih bezbedno prođete.

Uspešno polaganje vozačkog ispita je plod kontinuiranog rada i fokusiranosti daleko pre nego ad hoc učenja noć pred ispit. Učenje noć pred vozački ispit (kako teorijski, tako i praktični) neće vam doneti veću sigurnost u svoje znanje, već pre neispavanost i konfuziju. Jutro pred vozački ispit iskoristite za vežbe koncentracije i obavezan doručak. Razmišljajte pozitivno i nemojte dozvoliti da vas obuzme trema!

Polaganje za B kategoriju na rate

Budući da je novim zakonom o saobraćaju iz 2014. godine vozačka obuka značajno izmenjena, troškovi obuke su dosta veći nego ranije. Mnogi kandidati su se odlučili da oni sami ili članovi njihove porodice podignu kredit kao bi isplatili vozačku obuku i vozački ispit. Sa auto školom Fest nema potrebe za podizanjem kredita kod domaćih banaka. Kandidati mogu vozačku obuku platiti na više mesečnih rata.

Kada se i kako dobija vozačka dozvola?

Nakon položenog vozačkog ispita možete da izvadite vozačku dozvolu. Zahtev za izdavanje vozačke dozvole treba da podnesete nadležnoj jedinici MUP-a na čijem području imate prebivalište. Svim novim vozačima se izdaje probna vozačka dozvola koja nosi izvesna ograničenja u odnosu na običnu vozačku dozvolu.

Pored zahteva, koji se dobija u prostorijama MUP-a, treba priložiti još:

 • važeću ličnu kartu na uvid;
 • uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje vozilima B kategorije
 • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima B kategorije, koje nije starije od šest meseci;
 • potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći
 •  dve fotografije dimenzije 45x35mm, koje nisu starije od šest meseci;
 • dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole
 • dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi
 • Kakva su pravila sa probnom vozačkom dozvolom?

  Budući da je uočeno da novopečeni vozači prave veći broj saobraćajnh grešaka, koje mogu biti vrlo opasne, odlučeno je da dobijaju probne vozačke dozvole koje važe uz izvesna ograničenja. Kandidati koji će polagati vozački ispit od aprila 2019. godine dobijaće probne vozačke dozvole koje će važiti dve godine ukoliko se radi o licu koje u momentu polaganja ima najmanje 19 godina. Ukoliko kandidat nije punoletan, probnu vozačku dozvolu će koristiti do navršene 21. godine.

  Uz probnu vozačku dozvolu vozači ne mogu da voze automobile koji imaju snagu veću od 80kW.            Nije dozvoljeno upravljanje vozilom u periodu od 23 časa uveče do 6 časova ujutru. Zatim, nije dozvoljeno upotrebljavati alkohol (čak ni ona inače dovoljena 0,2 promila) kao ni mobilni telefon, čak ni sa hands free modom. Na auto putu ograničenje brzine iznosi 110km/h, a na moto putu je to 90km/h. Na ostalim putevima, ograničenje brzine je 90% označene brzne. Početnici u vožnji mogu da prevoze najviše tri osobe, uključujući i suvozača.

  Vozila koja upotrebljavaju vlasnici probne vozačke dozvole moraju biti označena znakom P. Ova oznaka se stavlja u gornji ugao prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla. Ovakvo označavanje vozila ima za cilj da drugim učesnicima u saobraćaju stavi do znanja da je potreban oprez, ali i strpljenje kada se susretnu na putu. Probna vozačka dozvola važi samo na teritoriji Republike Srbije.

  Kako odabrati auto školu?

  Izbor auto škole je jedan od ključnih činilaca za uspešno polaganje vozačkog ispita, kao i bezbedno učestvovanje u saobraćaju u godnama koje slede. Dobra auto škola treba da bude opremljena i da vrši kvalitetnu vozačku obuku prema važećim zakonima i standardima.

  Dobri instruktori su od vrhunske važnosti za kvalitet vozačke obuke. Iskusni instruktori će uvek imati strpljenja i razumevanja za sva vaša pitanja i nedoumice. Instruktor je osoba koja najbolje razume i vaše slabosti u vožnji, te ume da primeti greške i da vas na vreme iskoriguje. Tokom celog procesa vozačke obuke i polaganja za vožnju, instruktor je vaš oslonac, ali i dobronameran kritičar.

  Predlažemo da Izbor auto škole treba vršiti na osnovu lokacije na kojoj živite.


  Pravila komentarisanja:

  Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

  Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

  Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

  Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.