LAZANSKI: Amerika je dobila hladni rat, RAZORILA SRBIJU, stavila Evropu u džep - A ONDA SE POJAVIO PUTIN!

Informer

09:16 Politika 14

Politika.rs/Informer.rs | 13. 01. 2019.

LAZANSKI: Amerika je dobila hladni rat, RAZORILA SRBIJU, stavila Evropu u džep - A ONDA SE POJAVIO PUTIN!

Ame­ri­ka je do­bi­la hlad­ni rat, sta­vi­la u džep is­toč­nu Evro­pu, smr­vi­la Sr­bi­ju, Irak i Av­ga­ni­stan i sa­svim uz­gred­no po­ka­za­la da je Evro­pa ni­šta... A onda se pojavio Putin, piše Miroslav Lazanski, čiju kolumnu za Politika.rs prenosimo u celosti:

Pen­zi­o­ni­sa­ni ame­rič­ki ge­ne­ral Dej­vid Pe­tre­us iz­ja­vio je ne­dav­no „da je Vla­di­mir Pu­tin naj­bo­lji po­klon NA­TO-u od vre­me­na hlad­nog ra­ta”. Po­tvr­dio je ta­ko či­nje­ni­cu da Ame­ri­ka uvek mo­ra da ima ne­kog pro­tiv­ni­ka: ko­mu­ni­zam, te­ro­ri­zam, Ru­si­ju, Ki­nu... I ni­je bio u pra­vu Mi­ha­il Gor­ba­čov ka­da je u smi­raj ras­pa­da So­vjet­skog Sa­ve­za re­kao Džor­džu Bu­šu: „Uči­ni­će­mo vam ne­što stra­šno, osta­vi­će­mo vas bez pro­tiv­ni­ka.” Gor­ba­čov je to za­i­sta i ura­dio, ali to ni­je umi­ri­lo aspi­ra­ci­je SAD i NA­TO pre­ma ši­re­nju na Is­tok, pri če­mu je Zbig­njev Bže­žin­ski ja­sno po­ru­čio da „SAD vi­še ni­ka­da ne­će do­zvo­li­ti da bi­lo ko­ja dr­ža­va u sve­tu do­stig­ne moć ne­ka­da­šnjeg So­vjet­skog Sa­ve­za”.

I bi­lo je ta­ko sve do po­ja­ve Vla­di­mi­ra Pu­ti­na. Nje­gov go­vor na Bez­bed­no­snom fo­ru­mu u Min­he­nu 2007. go­di­ne bio je pro­ro­čan­ski, jer po­ru­čio je Za­pa­du: „Svet ni­je sa­mo vaš”. Go­di­nu da­na ka­sni­je do­go­di­la se Gru­zi­ja, de­vet go­di­na ra­ni­je Ko­so­vo, pa Irak i Li­bi­ja, i Mo­skva je shva­ti­la da je svet 21. ve­ka svet voj­no ja­kih. Po­sle je sti­gao dr­žav­ni udar u Ukra­ji­ni, pa Krim, a on­da i Si­ri­ja. Upra­vo je Si­ri­ja do­ve­la do to­ga da Mo­skva i Va­šing­ton raz­me­ne sta­vo­ve o to­me ko je „iz­u­zet­na na­ci­ja”, a ko ni­je.

Mo­že se re­ći da je ko­deks po­na­ša­nja i ma­pa pu­ta ame­rič­ke su­per­si­le 21. ve­ka mo­der­na im­pe­ri­jal­na dok­tri­na, to je naj­na­ci­o­na­li­stič­ki­ji i naj­kon­zer­va­tiv­ni­ji plan još od vre­me­na Ro­nal­da Re­ga­na. Po­jed­no­sta­vlje­no to zna­či da SAD ni­ko­me ne­će do­zvo­li­ti da po­ku­ša da do­ve­de u pi­ta­nje ame­rič­ku voj­nu su­per­i­or­nost, ni­ti da Va­šing­ton že­li da to­le­ri­še stra­te­šku pat-po­zi­ci­ju u ka­kvoj je bio za vre­me hlad­nog ra­ta sa Mo­skvom.

To je po­ka­za­telj jed­ne im­pe­ri­jal­ne gra­ma­ti­ke, ko­ja svoj vr­hu­nac do­sti­že u na­ci­o­nal­noj fan­ta­zi­ji da SAD pred­sta­vlja­ju ne­ku vr­stu le­gi­tim­nog na­sled­ni­ka Rim­skog car­stva. Vla­di­mir Pu­tin je pre ne­ko­li­ko go­di­na u svoj ko­lum­ni u „Nju­jork taj­msu” ar­gu­men­to­va­no ospo­rio to na­sled­stvo, ame­rič­ka de­sni­ca bi­la je kon­ster­ni­ra­na.

„Ni­je­dan na­rod 19. ve­ka ne mo­že da odr­ži ko­rak sa na­šim osva­ja­nji­ma, na­šim ko­lo­ni­jal­nim us­pe­si­ma i na­šom eks­pan­zi­jom, ni­šta nas vi­še ne­će za­u­sta­vi­ti”, iz­ja­vio je još 1895. se­na­tor Hen­ri Ke­bot Lodž. Po­li­ti­ča­ri su, pre­ma ču­ve­noj for­mu­la­ci­ji Te­o­do­ra Ru­zvel­ta, sa­nja­ri­li o jed­nom „splen­did litl vor”, ili „sjaj­nom ma­lom ra­tu”, ko­ji bi pru­žio oprav­da­nje za me­đu­na­rod­nu eks­pan­zi­ju SAD. Te­o­dor Ru­zvelt se di­vio bri­tan­skom im­pe­ri­jal­nom knji­žev­ni­ku Ra­di­jar­du Ki­plin­gu: „Ho­ću da SAD po­sta­nu do­mi­nant­na si­la na Pa­ci­fi­ku. Ame­rič­ki će na­rod ostva­ri­ti naj­ve­ća de­la jed­ne ve­li­ke si­le.” No­vi­nar Mars Hen­ri Vo­ter­son je ovaj im­pe­ri­ja­li­stič­ki  duh de­ve­de­se­tih go­di­na 19. ve­ka re­zi­mi­rao po­no­snim, ali isto­vre­me­no i pro­roč­kim re­či­ma: „Mi smo jed­na ve­li­ka im­pe­ri­jal­na re­pu­bli­ka, po­zva­na da iz­vr­ši pre­su­dan uti­caj na čo­ve­čan­stvo i da svet ob­li­ku­je ona­ko ka­ko to do sa­da ni­je po­šlo za ru­kom ni­jed­noj dru­goj ze­mlji, pa čak ni Rim­skom car­stvu”.

„Či­nje­ni­ca je”, pi­sao je pre se­dam go­di­na uvod­ni­čar „Va­šing­ton po­sta” Čarls Kra­ut­ha­mer, je­dan od naj­u­ti­caj­ni­jih ide­o­lo­ga ame­rič­ke no­ve de­sni­ce, „da od Ri­ma ni­jed­na ze­mlja ni­je po­se­do­va­la ta­kvu kul­tur­nu, eko­nom­sku, teh­nič­ku i voj­nu nad­moć”. Još 1999. u vre­me bom­bar­do­va­nja Ju­go­sla­vi­je Kra­ut­ha­mer pro­kla­mu­je: „Ame­ri­ka štr­či nad sve­tom kao ko­los. Ot­ka­ko je Rim ra­zo­rio Kar­ta­gi­nu ni­ko dru­gi ni­je do­sti­gao ta­kve vi­si­ne.”  Rim­sko car­stvo po­sta­lo je ta­ko u Va­šing­to­nu re­fe­rent­na tač­ka no­ve ame­rič­ke de­sni­ce. Ana­lo­gi­ja sa Ri­mom, kao i sve­pri­sut­nost re­či „im­pe­ri­ja” u ame­rič­koj štam­pi sve­do­če o iz­grad­nji jed­ne im­pe­ri­jal­ne ide­o­lo­gi­je, jer Ame­ri­ka ni­je slu­čaj­no da­nas voj­no an­ga­žo­va­na u ze­mlja­ma gde su ne­ka­da bi­le an­ga­žo­va­ne bri­tan­ske ko­lo­ni­jal­ne tru­pe: Av­ga­ni­stan, Bli­ski is­tok... Iz­grad­nja da­nas „po­sr­nu­lih” dr­ža­va i nji­ho­vih de­mo­kra­ti­ja sa­mo je  na­sta­vak po­sla ne­ka­da sa­mo­sve­snih En­gle­za pod ko­lo­ni­jal­nim šle­mo­vi­ma.

Još je­dan ide­o­log ame­rič­ke de­sni­ce Daj­neš Džso­u­za, ko­ji je ra­dio kao is­tra­ži­vač na „Hu­ve­ro­vom in­sti­tu­tu”, ob­ja­vio je pre 19 go­di­na čla­nak vr­lo re­či­tog na­slo­va „Po­hva­la ame­rič­koj im­pe­ri­ji”,  u ko­jem ka­že „da bi Ame­ri­kan­ci ko­nač­no tre­ba­lo da spo­zna­ju da je nji­ho­va ze­mlja po­sta­la naj­u­zvi­še­ni­ja im­pe­ri­ja ko­ju je svet ika­da po­zna­vao”. Ovim pu­bli­ci­stič­kim  pa­li­ku­ća­ma no­ve ame­rič­ke de­sni­ce pri­dru­žio se i pro­fe­sor Sti­ven Pi­ter Ro­u­zen sa Har­var­da: „Na­še vre­me ni­je vre­me bor­be pro­tiv ne­kog ri­va­la, jer nje­ga na­pro­sto ne­ma.”

To što ide­ja o im­pe­ri­ji ra­di­kal­no pro­tiv­re­či kla­sič­nom to­kvi­lov­skom sa­mo­o­pa­ža­nju Ame­ri­ka­na­ca, ute­ru­ju­ći pri­tom u laž i ide­ju da Ame­ri­ka pred­sta­vlja de­mo­krat­ski iz­u­ze­tak me­đu mo­der­nim dr­ža­va­ma, to oči­gled­no ne pred­sta­vlja ni­ka­kav ne­pre­mo­stiv pro­blem za ame­rič­ku no­vu de­sni­cu. U tom kon­tek­stu Evro­pa ne fi­gu­ri­ra kao sa­mo­stal­na stra­te­gij­ska si­la, već kao za­vi­sna zo­na ko­ja ne­ma ni vo­lje ni spo­sob­no­sti da bra­ni svoj raj, nje­na za­šti­ta za­vi­si od vo­lje Ame­ri­ke da vo­di rat. Zbig­njev Bže­žin­ski je to le­po for­mu­li­sao: „Na­še evrop­ske sa­ve­zni­ke dr­ži­mo u sta­nju za­vi­sno­sti, osta­le evrop­ske ze­mlje ko­ja nam pla­ća­ju da­nak su pod na­šim tu­tor­stvom, ujed­no spre­ča­va­mo i mo­gu­će udru­ži­va­nje var­va­ra”.

Kra­ut­ha­mer mu se, ne baš sup­til­no, pri­dru­žio: „Ame­ri­ka je do­bi­la hlad­ni rat, sta­vi­la u džep is­toč­nu Evro­pu, smr­vi­la Sr­bi­ju, Irak i Av­ga­ni­stan i sa­svim uz­gred­no po­ka­za­la da je Evro­pa ni­šta. ” 

On­da se po­ja­vio Pu­tin i otvo­re­no re­kao da to ne­će ići baš ta­ko. Za­to je i po­pu­la­ran u Sr­bi­ji.


Svetski policajac

13.01.2019. 10:00

A onda se pojavio prvo Obama koji je digao svoje crnce u Americi i Putina u Rusiji digao i gledao kako otima Krim i nije napravio ništa a koji je posle taj isti Putin gledao kako se pojavljuje jedan Tramp i bombarduje u Siriji i ne sme da mrdne ko šta je digao svu silu Američke ratne mornarice i onog Kim Jong Una doveo u red ko Klinton onog Miloševića i od njega napravio anđela iako je imao nuklearne rakete koje gađaju do Vašingtona....?


Kažu

13.01.2019. 10:01

Amerikanci su zaustavili bezobrazne Izraelčane da prodaju i zarađuju od njihovih aviona jer će proadati svoje novije F16 i Hrvatskoj i Rumuniji i Bugarskoj....24.sata.hr Hrvatska ima i plan B: Deset zrakoplova F-16 iz Amerike...Hrvatski ministra odbrane Krstičevića dobio u Srbiji prijavu za ratni zločin i ubistvo 80 Srba! Pošto je Vučić u Zagreb namesto dokumenata o nestalima doneo tonu bezvrednih dokumenata kažu da će Kolinda kad dođe u posetu Beogradu sa novim uslovima za nova otvorena poglavlja da donese i tonu dokumenata i optužnica za oko 20 000 pripadnika VSK!


john

13.01.2019. 10:11

bilo pa proslo sad je vazno dase amerika izvlaci iz traka ,sirije avganistana ,,jer ima problema kod kuce,,duzna i ruzna amerika sve brze tone ,,sta ce snjom biti niko nezna


MilosObilic1389

13.01.2019. 10:27

Miroslave...Sve se svodi na borbu sa FASIZMOM...Nekada Hitler danas...SAD...Fasizam je diktatura reakcionarne burzoazije koja bi da monopolom zavlada svetom....To je definicija...Znaci....Svet se deli na FASISTE...SAD,FRANCUSKA,VELIKA BRITANIJA i Nemacka....protiv ostalih, sa Putinom na celu... Antifasisti sa PUTINOM pobedjuju to je sasvim sigurno, jer i Kina i Indija su uvek bile ptotiv...FASIZMA...!! SRBI SU ANTIFASISTI na drugoj strani su Hrvati, Muslimani iz Bosne i sa Kosova, kao i Montenegrini Sekule Drljevica, perdon Mila Djukanovica...Scenario ISTI kao 1939. ovog puta Hitlera menja....TRAMP...


rimtuti

13.01.2019. 11:23

citat: "Čarls Kra­ut­ha­mer, je­dan od naj­u­ti­caj­ni­jih ide­o­lo­ga ame­rič­ke no­ve de­sni­ce, „da od Ri­ma ni­jed­na ze­mlja ni­je po­se­do­va­la ta­kvu KULTURNU, eko­nom­sku, teh­nič­ku i voj­nu nad­moć”." Ocito je da nije cuo vic kojem se smeju u zemljama sa kulturom starom vise hiljada godina a ne par stotina -(kaubojskih) godina. -Koja je razlika izmedju Amerike i Jogurta? -Ako ostavite jogurt 300 godina, razvice kulturu. Zemlja u kojoj su najveci muzeji Muzej Coca Cole i Smithsonian koji skuplja naliv pera mrtvih preCednika, ne bi smela da pominje kulturu


sloba

13.01.2019. 11:48

Dobro gospodine Lazanski sada znamo i sta sad sta da radimo dalje ili samo da se bavimo analima proslosti dali imate neku viziju buducnosti posto kako vidim vi ste jedini vojni analiticar sta sa ekonomijom i prosperitetom mladih u Srbiji Hvala.


Rajko

13.01.2019. 12:16

RUSIJA JE VELIKA,iznedri PUTINA koji će smrsiti konce zlim amerima.Deda Nole

13.01.2019. 13:58

Dobar komentar i konstatacija da desnicari(fasizam)ne mogu vise po svom nahodjenju ubijati i porobljavati narode koji ne dele desnicarske vrednosti uzmimo primer nasih komsija,pa zato pozivam sve slobodno umne ljude da dodju i odaju pocast coveku koji jedini zeli sa svim narodima sveta partnerski odnos i ne zele nikog da stave u dzep.


DRAGAN

13.01.2019. 14:01

Svako carstvo / imperija ima svoj uspon i pad...... sto si VISLJE to je PAD bolniji ...... Posto su ameri toliko oholi i samouvereni nece ni primetiti kad dostignu vrhunac (to je sada) pa ce se raspasti pamam parcad kad TRESNU o zemlju Dace BOG STO PREVlado

13.01.2019. 15:24

Čarls Kra­ut­ha­mer: "... da od Ri­ma ni­jed­na ze­mlja ni­je po­se­do­va­la ta­kvu kul­tur­nu, eko­nom­sku, teh­nič­ku i voj­nu nad­moć”. Samo mi nije jasno odakle je ovaj nadmeni Amer izbunario "kulturnu nadmoć" (Ameri pričaju o kulturi???!!!), za ostalo znamo, jer Indijanaca skoro više i nema.


MilosObilic1389

13.01.2019. 15:25

Kako to dobili HLADAN RAT....? A stalno ga...podgrevaju....? Odgovorite...!


Vidovdan

13.01.2019. 16:12

Zapisano je sve ovo što se upravo dešava. Mnogi moji dalekovidi komentari nisu objavljeni. Ali, važno je da još jednom kažem, predsednik Rusije koji je došao na vlast veliki čovek Putin mora tu i da ostane. Putin će spasti pravoslavlje, strateški se povezati sa Kinom, Indijom i Srbijom. To neće biti pakt, već uzajamna pomoć kada ustreba. I još, EU če se reformisati i komletno izaći i NATO pakta. Srbija ostaje neutralna država u koju će se puno ulagati, te tako postaje ekonomski moćna država u kojpj će svako poželeti da živi. Zato, čuvajmo Aleksandra Vućića ka što treba čuvati i Putina. Vodimo zajedničko poreklo-DNK bi to pokazao.


Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.