CRNOGORCI NUDE NATO VOJNU BAZU! BALKAN ĆE EKSPLODIRATI! Lazanski upozorava na plan koji može IZAZVATI PRAVU KATASTROFU!

Informer

17:43 Politika 4

Informer.rs | 30. 06. 2019.

CRNOGORCI NUDE NATO VOJNU BAZU! BALKAN ĆE EKSPLODIRATI! Lazanski upozorava na plan koji može IZAZVATI PRAVU KATASTROFU!

O novoj ponudi Crne Gore za NATO bazu piše vojno-politički komentator Miroslav Lazanski, čiju kolumnu prenosimo u celosti:

Cr­na Go­ra je na­ja­vi­la da će biv­še voj­no od­ma­ra­li­šte JNA Val­da­nos kraj Ul­ci­nja da­ti Ame­ri­kan­ci­ma i NA­TO-u za rat­nu lu­ku, od­no­sno voj­nu ba­zu. Ne­ka­da su se ta­mo od­ma­ra­li pri­pad­ni­ci JNA, nji­ho­ve po­ro­di­ce, ali i dru­gi ci­vi­li, jer od­ma­ra­li­šte je bi­lo otvo­re­nog ti­pa. Istina, mno­go skrom­ni­je ne­go Ku­pa­ri, Ba­ško Po­lje ili Du­i­lo­vo, sve u Hr­vat­skoj. Sme­šten u uva­li Val­da­nos, me­đu 30.000 sta­ba­la ma­sli­na, sa ma­lom do­li­nom u ko­joj su mon­ta­žni bun­ga­lo­vi, ali i zi­da­ni objek­ti, Val­da­nos je po­sle ras­pa­da SFRJ jed­no vre­me fi­gu­ri­rao da bu­de no­va rat­na lu­ka rat­ne mor­na­ri­ce SRJ. Ipak, voj­ni struč­nja­ci su pr­o­ce­ni­li da je to ta­da, zbog ce­ne, bio te­ško iz­vo­dljiv po­du­hvat. 

Na­i­me, ulaz u uva­lu Val­da­nos vr­lo je uzak, s jed­ne stra­ne je rt na ko­jem je sve­ti­o­nik, na dru­goj, se­ver­noj stra­ni su li­ti­ce, za­pra­vo kli­fo­vi. Ka­da je ve­tar ja­či od če­ti­ri bo­fo­ra, po­seb­no ka­da su na­le­ti ju­ga, br­o­do­vi na­pro­sto po­i­gra­va­ju u uskom za­li­vu, sa mo­guć­no­šću da se raz­bi­ju o ka­me­nu oba­lu. Voj­ni vrh SRJ je tih de­ve­de­se­tih go­di­na za­klju­čio da je Val­da­nos ipak ne­pri­klad­na rat­na lu­ka, iako sam ja upra­vo na stra­ni­ca­ma "Po­li­ti­ke" na­vi­jao da se iz­gra­di lu­ko­bran du­ži­ne 500 me­ta­ra i da se ta­ko spre­če uda­ri ve­tra i vi­so­ki ta­la­si u sa­mom za­li­vu.

Ta­da­šnja pr­o­ce­na je bi­la da bi pr­o­du­blji­va­nje dna u za­li­vu i pr­o­ši­re­nje si­dri­šta – da bi na­ši rat­ni br­o­do­vi ve­li­či­ne ra­ket­nih fre­ga­ta od 1.700 to­na de­pla­sma­na mo­gli da ma­ne­vri­šu u za­li­vu či­je oba­le mo­že da pre­ba­ci i va­zdu­šna pu­ška – u star­tu ko­šta­lo naj­ma­nje 50 mi­li­o­na do­la­ra. Bez kop­ne­ne in­fra­struk­tu­re i lo­gi­sti­ke, što sve oba­ve­zno ide uz rat­nu lu­ku, a ukup­ne tr­o­ško­ve po­ve­ća­va naj­ma­nje tri pu­ta. 

Ako bi NA­TO br­o­do­vi tre­ba­lo da se usi­dre u Val­da­no­su, on­da bi pr­o­ši­re­nje i pr­o­du­blji­va­nje za­li­va mo­ra­lo da bu­de još ra­di­kal­ni­je, što iza­zi­va i pi­ta­nje za­što je to po­treb­no NA­TO-u, ako ima lu­ke u Al­ba­ni­ji, od Dra­ča, Va­lo­ne do ostr­va Sa­zan. NA­TO ni­je for­mi­rao ni­jed­nu stal­nu voj­nu ba­zu, ni po­mor­sku ni va­zdu­ho­plov­nu, u Hr­vat­skoj, gde je to mo­gao sa re­la­tiv­no ma­lim tr­o­ško­vi­ma, što su na de­se­to­go­di­šnji­cu ula­ska Hr­vat­ske u voj­ni sa­vez sa kri­tič­kim osvr­ti­ma ne­dav­no pr­o­pra­ti­li hr­vat­ski me­di­ji, uz pi­ta­nje: ,,Šta smo do­bi­li ula­skom u NA­TO?"

Za­to mi je ma­lo čud­no da pred­sed­nik Cr­ne Go­re go­spo­din Mi­lo Đu­ka­no­vić jav­no nu­di Val­da­nos za ba­zu NA­TO-a. Če­mu ta do­dat­na udva­ra­nja Va­šing­to­nu, ka­da su vr­lo ma­le šan­se da Ame­ri­kan­ci pri­hva­te ula­ga­nje u Val­da­nos kao rat­nu lu­ku NA­TO-a? I šta bi, uostalom, NA­TO do­bio sa Val­da­no­som? Ko­ga da kon­tro­li­še, ka­da sa dru­ge stra­ne Ja­dra­na po­sto­je ita­li­jan­ske rat­ne lu­ke? Mi­slim da u Pod­go­ri­ci ni­su ni sve­sni da će o cr­no­gor­skim po­mor­skim am­bi­ci­ja­ma na Ja­dra­nu od­lu­či­va­ti Rim, a Ita­li­ja ne­će do­zvo­li­ti ni­ka­kvu no­vu rat­nu lu­ku Val­da­nos. Kao što je blo­ki­ra­la Hr­vat­skoj bi­lo ka­kve am­bi­ci­je da ima pod­mor­ni­ce. Po­što je u NA­TO-u prin­cip od­lu­či­va­nja kon­sen­zus. Po­sle ras­pa­da SFRJ u Ri­mu su otvo­re­no re­kli da je "Ja­dran ma­re no­strum". Što zna­či da je mo­gu­će da će se ame­rič­ki voj­ni­ci ku­pa­ti u Val­da­no­su kao tu­ri­sti, bun­ga­lo­vi su sa­svim do­bri, i udi­sa­ti va­zduh ma­sli­nja­ka, ali od rat­ne lu­ke NA­TO-a, bra­ćo Cr­no­gor­ci – ni­šta. Ne­ma­ju ni Ame­ri pa­re za ba­ca­nje.

Za­pra­vo, go­di­na­ma sam ve­ro­vao da su tri stva­ri kod Cr­no­go­ra­ca prak­tič­no ne­pro­me­nji­ve: cr­no­gor­sko čoj­stvo, ju­na­štvo i go­sto­lju­bi­vost, lju­bav ko­ju ga­je pre­ma Ru­si­ji, i to da su sa Ja­pa­nom još u rat­nom sta­nju. Ka­da sam za ovo tre­će 1994. u To­ki­ju upi­tao na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba ja­pan­skih od­bram­be­nih sna­ga ge­ne­ra­la Te­cuu Ni­ši­mo­toa, on me je ne­mo po­gle­dao i po­čeo da se sme­je.

Da­kle, u to tre­će sa­da ne­što ma­nje ve­ru­jem. Do­du­še, i cr­no­gor­ski isto­ri­ča­ri sa­da se do­sta tru­de da ne­gi­ra­ju bi­lo ka­kvu po­mi­sao da je Cr­na Go­ra, kao sa­ve­znik Ru­si­je, 1904. go­di­ne ob­ja­vi­la rat Ja­pa­nu. Ka­žu, bi­lo je do­bro­vo­lja­ca iz Cr­ne Go­re ko­ji su se u tom ru­sko-ja­pan­skom ra­tu bo­ri­li na stra­ni Ru­si­je, po­mi­nju se i po­je­din­ci, kao dr An­te Gvo­zde­no­vić, ko­ji je bio u šta­bu ru­skog ge­ne­ra­la Ku­ro­pat­ki­na, pa Jo­van Li­po­vac, ko­ji je ko­man­do­vao cr­no­gor­skim od­re­dom u tom ra­tu, pa Alek­san­dar Sa­i­čić...

Ru­ski car je u to vre­me tvr­dio da je "Cr­na Go­ra istin­ski i je­di­ni pri­ja­telj Ru­si­je". Lju­bav je bi­la obo­stra­na, Ru­si­ja je fi­nan­sij­ski po­ma­ga­la Cr­nu Go­ru, ob­na­vlja­la ško­le i cr­kve u Cr­noj Go­ri, sla­la čak i ode­ću za dvor na Ce­ti­nju, sla­la ži­to za na­rod u Cr­noj Go­ri, cr­no­gor­ski kralj je bio i pu­kov­nik ru­ske armi­je.

Go­di­ne su pr­o­la­zi­le, mno­go je Cr­no­go­ra­ca za­gla­vi­lo na Go­lom oto­ku zbog Sta­lji­na, pr­o­cen­tu­al­no mo­žda čak i naj­vi­še, mno­go je Cr­no­go­ra­ca bi­lo na du­žno­sti­ma po­li­tič­kih ko­me­sa­ra u JNA. Za­ra­đi­va­lo se na re­mon­tu so­vjet­skih rat­nih br­o­do­va u Arse­na­lu u Tiv­tu, do­la­zi­le su so­vjet­ske pod­mor­ni­ce, ra­za­ra­či, sve po pr­o­pi­si­ma što se ti­če po­go­na i na­o­ru­ža­nja. Ju­go­sla­vi­ja je vo­di­la ra­ču­na da po­sle sva­kog so­vjet­skog rat­nog br­o­da u na­še lu­ke uplo­vi ame­rič­ki rat­ni br­od, i obr­nu­to.

A on­da je Cr­na Go­ra ula­skom u NA­TO lu­pi­la pra­vi ša­mar za­hval­no­sti Ru­si­ji. Pa je za­tim Pod­go­ri­ca uve­la i sank­ci­je Ru­si­ji. Zar tre­ba bi­ti ve­ći ka­to­lik od pa­pe? 


sale kg

30.06.2019. 19:36

Sto se mi uvek sekiramo sta rade komsije? Jel nam krivo?


miroslav moric

30.06.2019. 19:36

da ste je dali amerima na kosovu sve bi drugacije bilo ai marko kao po obicaju kasnio i zakasnio.sansa zivota ode i propast kosovo republjik igra fudbal protiv c.gore za sv.prvenstvo.


Dragi

30.06.2019. 20:33

Ne gospodine Lazanski...neće goreti Balkan, jer sve države Balkana su u NATO, osim jedne. Prema tome, ako ne uđe u NATO, goreće upravo ta država. Pamet u glavu braćo Srbi! Ako ne možeš pritiv nekoga (a ne može se)...pridruži mu se.


Istina

30.06.2019. 21:00

Zasto bi balkan gorio? Zato sto to nikome ne smeta osim srbima, a srbi su kao bitna nacija da bi se nesta desilo zbog toga


Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.