• aktuelno
Dnevne novine
SRBIJA

Autor: Informer.rs

10.06.2024

21:36

Podneta krivična prijava! Dragan Simić ugrozio bezbednost članova Saveta na FPN! (FOTO)

Beta/Google maps printscreen

Politika

Podneta krivična prijava! Dragan Simić ugrozio bezbednost članova Saveta na FPN! (FOTO)

Podeli vest

Nekoliko članova Saveta Fakulteta političkih nauka podneli su krivičnu prijavu protiv bivšeg dekana ovog fakulteta Dragana Simića i sekretara FPN-a Branke Popadić.

Članovi Saveta u krivičnoj prijavi navode da je sednica ovog tela održana u neregularnim uslovima, za koje je direktno po zakonu odgovoran dekan Fakulteta, prof. dr Dragan Simić.


Na osnovu čl. 281. st.1 u vezi sa čl. 280. Zakonik o krivičnom postupku, u vezi sa čl. 2 st. 1 tač. 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, podnosimo
 
KRIVIČNU PRIJAVU
PROTIV :

1. Prof. dr Dragana Simića, dekana Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Beograd, ul. Jove Ilića br. 65;
2. Branke Popadić, sekretar Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Beograd, ul. Jove Ilića br. 65;

 
Zbog postojanja osnova sumnje da su:
 
1. Prof. dr Dragan Simić,
 
Dana 07.06.2024. godine, u stanju kada je bio sposoban da shvati značaj svojih dela i da upravlja svojim postupcima, svestan svojih dela i hteo njihovo izvršenje, svestan njihove zabranjenosti, koristio svoj službeni uticaj, te posredovao da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti, na taj način što je kao dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu prvo naložio svojoj sekretarici Mariji Vasiljević da pozove tačno određene članove Saveta Fakulteta političkih nauka u Beogradu kako bi iste obavestio da je sednica Saveta zakazana povodom izbora novog dekana navodno otkazana, iako nije doneta takva odluka, sa ciljem da se pozvani članovi Saveta dovedu u zabludu i ne pojave, te na taj način spreče da učestvuju na sednici Saveta i glasaju za izbor novog dekana;
 
da bi zatim iskorišćavanjem svog službenog položaja, odnosno ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja, drugom naneo štetu, na taj način što je namerno dozvolio da se u prostoru Fakulteta, odnosno da se u akademskom prostoru, a protivno zakonskim propisima, tokom održavanja sednice okupe „protestanti“ kojima je cilj bio da onemoguće samo održavanje sednice i glasanje na sednici Saveta, a koji su svojim delovanjem u znatnoj meri uznemiravali i vređali članove Saveta i direktno ugrozili tajnost glasanja ali i samu bezbednost članova Saveta;
 
a zatim iskoristio svoj službeni položaj, na taj način što je podstrekivao sekretara Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ovde prijavljenu Branku Popadić, da pocepa glasačke listiće, prethodno ištampane za članove Saveta koji su neposredno pred glasanje dali ostavku, sa krajnjim ciljem konstatovanja neregularnosti samih izbora pri čemu je ista izvršila krivično delo;
 
Čime je izvršio krivično delo Trgovina uticajem iz člana 366 stav 3 Krivičnog zakonika, krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 i krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361 Krivičnog zakonika u podstrekivanju a sve u vezi sa članom 60 i 34 Krivičnog zakonika;
 
2. Branka Popadić,
 
Dana 07.06.2024. godine, u stanju kada je bila sposobna da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, svesna svoga dela i htela njegovo izvršenje, svesna njegove zabranjenosti, nesavesnim postupanjem u vršenju službe, iako je bila svesna da usled toga može da nastupi teža povreda prava drugog, očigledno prekršila zakon na taj način što je pre glasanja na sednici Saveta Fakulteta političkih nauka u Beogradu na kojoj se trebalo glasati o izboru novog dekana, pocepala 5 (pet) glasačkih listića prethodno ištampanih za članove Saveta koji su neposredno pred glasanje dali ostavku sa krajnjim ciljem konstatovanja neregularnosti samih izbora,
 
Čime je izvršila krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361 Krivičnog zakonika;


 
OBRAZLOŽENJE
 
Prijavljeni prof. dr Dragan Simić trenutni je dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu, sa napomenom da istom mandat ističe 30.09.2024. godine. U skladu sa Statutom Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka, Savet fakulteta pokreće izbor dekana i prodekana najkasnije 6 (šest) meseci pre isteka mandata dekana i prodekana. Naučno – nastavničko veće Fakulteta na svojoj sednici predlaže najviše jednog kandidata za dekana koji je dobio većinu glasova prisutnih članova.

Shodno iznetom dana 30.05.2024. godine na 8. Sednici Nastavno-naučnog veća Fakulteta za političke nauke u Beogradu, članovi Veća su se stajnim glasanjem izjašnjavali o podršci jednom od dva predložena kandidata za dekana: prof. dr Slaviši Orloviću i prof. dr Nemanji Džuveroviću. Na tajnom glasanju je izabran prof. dr Slaviša Orlović koji je dobio 55 glasova (što je predstavljalo apsolutnu većinu od 108 članova Veća), dok je prof. dr Nemanja Džuverović dobio 42 glasa. Na taj način je Nastavno-naučno veće Fakulteta za političke nauke u Beogradu, kao kandidata za dekana, u prvom krugu glasanja, predložila prof. dr Slavišu Orlovića, poznatog i priznatog doktora političkih nauka i redovnog profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

U skladu sa napred ispoštovanim procedurama i pravilima, zakazana je sednica Saveta fakulteta za dan 07.06.2024. godine na kojoj se trebalo glasati o izboru prof. dr Slaviše Orlovića na mesto dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a sve u skladu sa prethodnim izborom Nastavno-naučnog veća.

Dana 4.6.2024. godine, prodekanica za studije prvog stepena prof. dr Natalija Perišić je poslala dopis dekanu prof. dr Draganu Simiću i predsedniku Saveta Fakulteta političkih nauka prof. dr Dušanu Vučićeviću u kome je tražila razjašnjenje navodnih optužbi protiv predloženog kandidata za dekana prof. dr Slaviše Orlovića. Dopis je potom dostavljen medijima i objavljen na društvenim mrežama. Iako se radi o ličnom dopisu, dopis je overen pečatom Fakulteta političkih nauka. Članom 12. stav 3. Statuta Fakulteta političkih nauka predviđeno je da se pečatom overavaju javne isprave Fakulteta. Iako se ne radi o javnoj ispravi, niti o bilo kakvom aktu Fakulteta stavljanjem pečata je obmanuta javnost da se radi o aktu Fakulteta i time je direktno napravljena atmosfera linča na štetu prof. dr Slaviše Orlovića. S obzirom da je dekan prof. dr Dragan Simić u skladu sa članom 21. Statuta Fakulteta političkih nauka rukovodilac Fakulteta i organ poslovanja, a da je članom 22. Statuta definisano da dekan predstavlja i zastupa Fakultet, jasno je da pečat nije mogao biti stavljen bez znanja i izričitog odobrenja dekana. Neposredno pre, a posebno nakon ovog dopisa, u javnosti i na društvenim mrežama usledila je lavina komentara i lažnih optužbi, te politizacija samih izbora, sve sa ciljem opstrukcije izbornog procesa i omalovažavanja prof. dr Slaviše Orlovića.

Sednica Saveta Fakulteta političkih nauka održana je u potpuno neregularnim uslovima, za koje je direktno i ex lege odgovoran dekan Fakulteta, ovde prijavljeni prof. dr Dragan Simić, koji je svojim delovanjem i opstrukcijom učinio više krivičnih dela.

Naime, mimo svih procedura, suprotno Statutu Fakulteta i Poslovniku o radu Saveta, Marija Vasiljević, sekretarica prijavljenog prof. dr Dragana Simića, je po nalogu prijavljenog Simića telefonskim putem na dan održavanja izbora za novog dekana Fakulteta, selektivno pozivala članove Saveta sa napomenom da je sednica otkazana i da neće biti održana, zbog ostavke predsednika saveta prof. dr Dušana Vučićevića i zamenice predsednika Saveta prof. dr Jelene Lončar, te sednicom navodno nema ko da predsedava i da pozvani članovi Saveta nemaju obavezu a ni potrebu da dođu na sednicu Saveta. Tom prilikom je od strane sekretarice prijavljenog, između ostalog, pozvan član Saveta Ljubiša Ristić, član Saveta Maja Gojković, kao i član Saveta prof. Jovan Bazić – koji, imajući u vidu da ne živi u Beogradu, zbog zablude u koju je doveden na kraju nije ni došao na sednicu Saveta.

Napominjemo da je predsednik Saveta prof. dr Dušan Vučićević dana 31.05.2024. godine zakazao sednicu Saveta i da istu nikada nije otkazao, niti je bilo neophodno i zakonito da se sednica Saveta otkazuje.

Dovođenjem u zabludu članove Saveta o navodnom neodržavanju regularno zakazane sednice, prijaveni Simić je zapravo direktno uticao na broj prisutnih članova Saveta, što je suštinski i sam priznao na sednici. Zanimljivo je da su članovi Saveta iz reda zaposlenih na Fakultetu uredno došli, jer očigledno nisu dobili poziv da se ne pojave.
Naravno da nije moguće, a nije ni životno ni logično, da sekretarica prijavljenog Simića, svojevoljno „selektivno“ poziva samo neke od članova Saveta kako bi iste obavestila da se sednica Saveta neće održati. To je mogla da uradi, i to je očigledno urađeno, na zahtev i usled uticaja prijavljenog dekana prof. dr Dragana Simića.

Nadalje, članom 8. Zakona o visokom obrazovanju definisana je nepovredivost akademskog prostora, pa je tako precizirano sledeće:

„Prostor visokoškolske ustanove nepovrediv je i u njega ne mogu ulaziti pripadnici organa nadležnog za unutrašnje poslove bez dozvole nadležnog organa te ustanove, osim u slučaju ugrožavanja opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja ili imovine.
U akademskom prostoru ne mogu se organizovati aktivnosti koje nisu povezane sa delatnošću odgovarajuće visokoškolske ustanove, osim uz njenu dozvolu.“

Neposredno pre održavanja sednice Saveta, kao i u toku održavanja same sednice, prijavljeni Simić, je mimo navedenih zakonskih odredbi, u sami prostor Fakulteta – zaštićeni akademski prostor, pustio „protestante“ i predstavnike medija, koji su svojim ponašanjem u znatnoj meri uznemirili prisutne članove Saveta i iste vređali, sa ciljem direktnog uticaja na sami tok glasanja.

Tom prilikom povređena je i zakonom pripisana tajnost glasanja, imajući u vidu da je glasanje za izbor dekana prema Zakonu o visokom obrazovanje tajno glasanje. Naime, mediji i ostala lica (navodni protestanti) čiji identitet nije utvrđen, a koje je u akademski prostor mimo zakona namerno pustio prijavljeni Simić, snimali su i fotografisali sami čin glasanja, a na šta su u toku sednice ukazivali pojedini članovi Saveta.

Ovakav vid ponašanja, pre svega okupljanje „protestanata“ u akademski prostor, njihovo uznemiravanje članova Saveta, snimanje i fotografisanje članova Saveta u momentima glasanja je dopušteno od strane prijavljenog dekana Simića, jer su upravo na taj način donekle uspeli da opstruišu glasanje i pokušali da spreče izbor prof. dr Slaviše Orlovića na mesto dekana – što im ipak na kraju nije uspelo. Toliko jak i velik pritisak je vršen na pojedine članove Saveta da neki od njih fizički nisu mogli neometano da uđu u salu u kojoj se sednica održavala, dok su iz sale, i to po potrebi, mogli da izađu samo prijavljeni Simić i prodekan.

Iako je skup bio najavljen preko društvenih mreža i počeo je 30 minuta pre zakazane sednice Saveta, ovde prijavljeni dekan Simić nije izmestio mesto održavanja sednice Saveta u dekanat Fakulteta političkih nauka koji je mogao biti zaključan i obezbeđen sa obe strane, čime bi se sprečilo okupljanje „protestanata“ ispred prostorije u kojoj se održava sednica Saveta, već je namerno i svesno ostavio da mesto održavanja sednice Saveta ostane slušaonica 3 ispred koje su se „protestanti“ okupili. Postoji osnovana sumnja da je to učinjeno namerno kako bi se vršio pritisak na članove Saveta i kako bi se ugrozila njihova bezbednost.  

Prijavljeni Simić je mimo svih pravila i propisa u toku same sednice, naravno svojevoljno, i sa istim, gore opisanim ciljem, obaveštavao medije o odlukama Saveta, samostalno tumačio legitimnost sednice Saveta, pa medije ujedno obaveštavao i o predlozima koji se na sednici iznose sa namerom da se pritisak na članove Saveta dodatno pojača. U skladu sa propisanim procedurama, obaveštavanje zainteresovane javnosti u toku sednice može da učini samo predsedavajući Savetom, a u ovom slučaju bi to bio najstariji član Saveta iz reda zaposlenih, u skladu sa članom 7. Poslovnika, a nikako dekan Fakulteta.

Posebno ističemo da je usled opisanog postupanja prijavljenog Simića sednica Saveta održana u atmosferi koja je, najblaže rečeno, neakademska, uz konstantno vređanje, dobacivanje, pa čak i fizičko nasrtanje na pojedine članice i članove Saveta, od kojih su neki, samo uz pratnju obezbeđenja uspeli da bezbedno napuste zgradu Fakulteta.
Gospođa Maja Gojković je na kraju sednice i lično zamolila dekana da obezbedi uslove da se napusti prostorija u kojoj je sednica održana, jer je za bezbednost svih članova Saveta odgovoran prijavljeni dekan Simić.

Nadalje, pre same sednice Saveta 5 (pet) članova Saveta iz reda profesora podnelo je ostavke na članstvo u Savetu, pri čemu je broj članova Saveta sa 27 (dvadesetsedam) spao na 22 (dvadesetdva) člana. Kako je 27 (dvadesetsedam)  listića za glasanje bilo prethodno odštampano i pripremljeno, a broj članova Saveta spao na 22 (dvadesetdva) člana, prijavljena Popadić je, očigledno po prethodnom podstrekivanju i nagovaranju prijavljenog, a svog pretpostavljenog, dekana Simića (bez uporišta u zakonskim ili drugim propisima) uništila 5 (pet) glasačkić listića, a ponovo sve u cilju kompromitovanja samog izbornog procesa.

Prijavljena Popadić je na taj način grubo nesavesno postupala, i suštinski zloupotrebila svoj položaj sekretara, te mimo svih propisanih pravila i zakona, direktno uticala na izborni proces, pri čemu je teže povredila prava drugoga, odnosno prof dr. Slaviše Orlovića.

Dakle, jasno je iz opisanih radnji prijavljenih da se u njihovom postupanju stiču svi elementi bića krivičnih dela koja ima se u ovoj krivičnoj prijavi stavljaju na teret.

I pored činjenice da neslaganja u našoj akademskoj zajednici postoje i da se neminovno u visokoškolskim ustanovama pojavljuju različiti interesi, nipošto ne smemo dozvoliti da napred opisano ponašanje prijavljenih prođe nekažnjeno. Ukoliko to dozvolimo, rizikujemo da ovaj vid opstrukcije, zloupotrebe i ponašanja (iživljavanja) sa pozicije moći ne bude izuzetak nego buduće pravilo.

Sledom svega navedenog, predlažemo da nadležno tužilaštvo, shodno svojim ovlašćenjima, hitno postupi po ovoj krivičnoj prijavi, preduzme neophodne dokazne radnje radi prikupljanja potrebne dokazne građe, a u cilju podnošenja optužnog akta i pokretanja postupka pred nadležnim sudom.
 
Dokazni predlozi:
 
-​saslušanje prijavljenog prof. dr Dragana Simića – koga pozvati sa adrese zaposlenja;

-​saslušanje prijavljene Branke Popadić – koju pozvati sa adrese zaposlenja;

-​Statut Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka – u prilogu;

-​Poslovnik o radi Saveta – u prilogu;

- ​Dopis prodekanice za studije prvog stepena prof. dr Natalije Perišić – u prilogu;

-​Tonski zapis sa sednice Saveta održane dana 07.06.2024. godine – zatražiti službenim putem od Fakulteta političkih nauka;

- Video snimci ispred Fakulteta i ispred slušaonice 3 na datum 7.6.2024. godine od 11,00 do 17.00 časova – zatražiti službenim putem od Fakulteta političkih nauka;

-​ Drugi dokazi po potrebi.
 

 

Foto: Foto: Printscreen

 

 


Ostavite komentar

Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.

sledeća vest

TV

JOŠ TV VESTI

Hronika

Sport

Planeta

Zabava

JOŠ Zabava VESTI

Magazin

Džet set

Srbija