• aktuelno
Dnevne novine
SRBIJA

Autor: Informer.rs

26.06.2022

11:57

BESPLATNI VAUČERI OD 15.000 DINARA ZA ODMOR U SRBIJI! Korak po korak, ovo je DETALJNO UPUTSTVO kako da se prijavite!

Vesti

BESPLATNI VAUČERI OD 15.000 DINARA ZA ODMOR U SRBIJI! Korak po korak, ovo je DETALJNO UPUTSTVO kako da se prijavite!

Podeli vest

Pravo na vaučer od države Srbije u iznosu od 15.000 dinara moći će da iskoristi 200.000 građana. Informer vam otkriva detaljno uputstvo potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

U daljem tekstu možete da pročitate šta je sve potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Svi građani koji su dobili vaučer u prvom krugu u vrednosti od 5.000 rsd, sada će moći još jednom da konkurišu za vaučer u vrednosti od 10.000 rsd, piše na sajtu "vaučerisrbija".

Osnovne informacije  

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje:

- za usluge smeštaja;
- u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera;
- u trajanju od najmanje pet noćenja.   

Vrednost vaučera iznosi 15.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koji korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja. Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak za pružene usluge.

Foto: wikipedia

 

Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12), kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun. Fizičko lice ugostitelj poseban račun svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu. (Preporučeni obrazac posebnog računa može se preuzeti sa sajta Ministarstva).

U slučaju da fizičko lice, kao ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika, posrednik je u obavezi da po završetku korišćenja usluge smeštaja korisniku izda  fiskalni isečak, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama.

Poseban račun koji izdaje fizičko lice ugostitelj, kao i fiskalni isečak koji izdaje posrednik, u slučaju da fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.
Vaučer se može koristiti zaključno sa 31.10.2022. godine.
 
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP "Pošta Srbije" podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Ko može biti korisnik vaučera?

Korisnici vaučera mogu biti:

- korisnici prava na penziju;
- nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
- korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
- korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;  
- radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
- ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
70.000 dinara mesečno;
- korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
- nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
- studenti.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.

Foto: Vesna Jović

 

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, generisanu iz CIS-a.

Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta, kao i u mestu studiranja potencijalnog korisnika vaučera.

Korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično, isključivo za usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu Ugostitelja koji je izdao potvrdu o rezervaciji.

Na vaučeru će biti odštampan naziv ugostiteljskog objekta u kojem se jedino može iskoristiti vaučer. Potencijalni korisnici vaučera dužni su da provere ispravnost podataka na prijavi imajući u vidu da se naknadne reklamacije neće uvažiti, kao i da se već jednom odštampani vaučeri neće ponovo štampati zbog eventualnih grešaka vaučeru. Drugim rečima, podnosioci prijava dužni su da se na prijavi i potvrdi dobijenoj od šalterskog službenika provere tačnost podataka koji se odnose na lične podatke (ime, prezime, JMBG, adresa za dostavu vaučera), kao i naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija. 

Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera biće objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija najkasnije 31.12.2021. godine, i biće dva puta sedmično ažurirana.

Uslovi i dokumentacija za podnošenje prijave

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP "Pošta Srbije", na teritoriji cele Republike Srbije.    

Obrazac prijave će biti objavljen na internet stranici Ministarstva.

Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.  

Kao potvrda o rezervaciji prihvatiće se jedino rezervacija generisana iz CIS-a. Korisnicima ugostitelji dostavljaju potpisanu potvrdu o rezervaciji elektronskim putem kao skeniran kokument ili putem pošte. Potvrda treba da sadrži podatke o potencijalnom korisniku vaučera (ime, prezime i JMBG), podatke o ugostitelju (ID prijave, naziv, vrstu, kategoriju, adresu i mesto objekta), period rezervacije i saglasnost o korišćenju ličnih podataka potencijalnog korisnika, potpisanu od strane korisnika.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

- Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

- Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi  isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu  isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Uz prijavu studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.
Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata i korisnike prava na penziju  podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Foto: printskrin/jutjub/Pajina svaštara

Ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije korisnik prava na penziju daje na obrascu jednokratnog punomoćja, koji se objavljuje se na sajtu Ministarstva, Pošte Srbije.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).

Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

Podnošenje prijave, rokovi i rangiranje

Po objavljivanju liste ugostitelja na sajtu Ministarstva, potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, radno angažovana lica i studente i napred navedenu dokumentaciju. Prijava se predaje isključivo na šalteru JP "Pošta Srbije", na teritoriji cele Srbije, koje će se primati zaključno sa 15.10.2022. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP "Pošta Srbije".  

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Vaučer, način dostave i realizacije

Vrednost vaučera iznosi 15.000 dinara.

Vaučer će, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime, prezime, adresa, JMBG).

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP "Pošta Srbije", dostavlja vaučere, lično na adresu, putem registrovane pismonosne pošiljke (rezervisane poštanske usluge).
Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa njim se može plaćati samo usluga smeštaja.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni. Po završetku korišćenja usluga smeštaja, ugostitelj popunjava i potpisuje vaučer, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.


Ostavite komentar

Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.

sledeća vest

Izbori 2024

Vesti

TV

JOŠ TV VESTI

Hronika

Sport

Provocirali Đokovića! Nije želeo da priča o najvećoj misteriji
Novak Đoković

Provocirali Đokovića! Nije želeo da priča o najvećoj misteriji

Novak Đoković je stigao na Rolan Garos bez ijednog osvojenog trofeja ove sezone, čak i bez odigranog finala. Na minulim turnirima bilo je vidno da nije u najboljoj formi, nedostaju mu mečevi, vidljive su promene u fizičkom smislu, poput drhtavice, ali o tome nije želeo mnogo da priča pred početak takmičenja.

27.05.2024

05:39

Planeta

Zabava

JOŠ Zabava VESTI

Magazin

Džet set