• aktuelno
Dnevne novine
SRBIJA

Autor: informer.rs

07.07.2024

13:39

Nebojša Bakarec: Dragoljub Petrović, glodur „Danasa“, kolumnista N1, vrši tešku diskriminaciju i dehumanizaciju!

Masha Bandjur

Kolumne

Nebojša Bakarec: Dragoljub Petrović, glodur „Danasa“, kolumnista N1, vrši tešku diskriminaciju i dehumanizaciju!

Podeli vest

Dragoljub Petrović je nekadašnji novinar i kolumnista lista „Kurir“ gde je radio punih 10 godina (2006. - 2016.).

Posle toga je postao glodur lista „Danas“ i kolumnista N1. Dragoljub Petrović, Šolakov jurišnik, već godinama vrši tešku diskriminaciju i dehumanizaciju članova i funkcionera SNS, pod maskom šale i satire. Jednako tako, nacisti su u pojedinim delovima svojih antisemitskih glasila „Folkišer beobahter“ („Narodni posmatrač“) i „Šturmer“(„Jurišnik“), imali i šaljive kolumne, koje su služile da bace malo veselije svetlo, na nevesele rasističke, nehumane pozive na nasilje prema Jevrejima, Romima i Slovenima, a kasnije na pozive za eliminaciju Jevreja, Roma i Slovena. U suštini, ova dva nacistička glasila su pre početka genocida, služila za pripremu terena, za pripremu nemačke javnosti da prihvati nacistički stav da su Jevreji, Romi i Sloveni, neinteligentna bića malih mozgova, bahati, zli, alavi i pakosni, i kako ih treba eliminisati. Kada je genocid nad Jevrejima, Romima i Slovenima počeo, Hitlerova dva glasila „Folkišer beobahter“ i „Šturmer“, su služila da opravdaju genocid. Nacisti su od 1933. do 1945. razvili i u svojim medijima propagirali teoriju o „nadljudima“ („Übermensch“) i podljudima („Untermensch“). Za podljude su proglasili Jevreje, Rome i Slovene. Suština te nacističke teorije je bila u tome da su „podljudi“, neinteligentni, da imaju manje mozgove nego „nadljudi“, da imaju manjak moždane materije, da šire bolesti, da su krezubi, ružni, prljavi, bahati, zli, alavi i pakosni, i da zbog toga „nadljudi“ imaju pravo da ih eliminišu.

Tajkun Šolak poseduje u Srbiji dva novinska glasila „Danas“ i „Novu“, ali i dve televizije TVN1 i TVNova. Ova četiri glasila redovno u dužem vremenskom periodu vrše tešku tešku diskriminaciju i dehumanizaciju članova i funkcionera SNS, kršeći Zakon o zabrani diskriminacije, ali i Krivični zakonik. Jedan od istaknutih diskriminatora i dehumanizatora je upravo Dragoljub Petrović, glavni i odgovorni urednik lista „Danas“ i kolumnista N1.

Dragoljub Petrović je 5.7.2024. u svojoj sramnoj kolumni na sajtu TVN1, pod nazivom „Delfinarijum, Vulinarijum, Bizonarijum…“, između ostalog, napisao sledeće: „Naprednjaci imaju mozak koji je u većini slučajeva znatno manji od onoga što njihovo telo zahteva za osnovne telesne funkcije, pa manjak moždane materije u osnovi pokreće njihovu sposobnost da budu neinteligentni, a neinteligentne vrste su često vrlo bahate, zle, alave i pakosne. Zatim treba napraviti Brnabarijum, tematski park za decu sa smetnjama u govoru, gde bi mališani mogli da se sretnu sa terapeutskim Brnabama, a to su osobe koje imaju smetnje u govoru i sa svojih 48 godina, ali ih to ne sprečava da obavljaju najviše državne funkcije. -Ništa bolje ne utiče na decu koja mucaju nego terapeutska Brnaba koja muca gore od njih – kazaće predsednik Vučić na otvaranju Brnabarijuma“.

Ovim su Dragoljub Petrović, Igor Božić-direktor društva Adria News doo Beograd, i medijska kuća N1 (tj. Adria News doo Beograd i Adria News S.a.r.l. iz Luksemburga), prekršili Zakon o zabrani diskriminacije, Član 2. diskriminacija po osnovu političkih ubeđenja, i članstva u političkim organizacijama, Član 10. Zabranjeno je udruživanje radi vršenja diskriminacije, Član 11. Zabranjeno je izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima, Član 13. Teški oblici diskriminacije su: 3. propagiranje diskriminacije putem javnih glasila, i Član 25. Zabranjena je diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci odnosno sindikalnoj organizaciji.

Uz to navedeni su prekršili Krivični zakonik Republike Srbije, u delu Krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, Povreda ravnopravnosti (član 128. ) (1) Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, rase ili veroispovesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubeđenja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porekla, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva, drugome uskrati ili ograniči prava čoveka i građanina utvrđena Ustavom, zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti, kazniće se zatvorom do tri godine.

Foto: printscreen

 

Prekršili su i KZ u delu Krivična dela protiv časti i ugleda, Povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti (član 174) - Ko javno izloži poruzi lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, boji kože, veri, nacionalnosti, etničkog porekla ili nekog drugog ličnog svojstva, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do godinu dana.

Prekršili su i KZ u delu Krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, Rasna i druga diskriminacija (član 387),(1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu krši osnovna ljudska prava i slobode zajamčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima od strane Srbije, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se ko vrši proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. (3) Ko širi ideje o superiornosti jedne rase nad drugom ili propagira rasnu mržnju ili podstiče na rasnu diskriminaciju, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. (4) Ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja ili teorija koje zagovaraju ili podstrekavaju mržnju, diskriminaciju ili nasilje, protiv bilo kojeg lica ili grupe lica, zasnovanih na rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Svojim tvrdnjama da pripadnici SNS imaju manje mozgove i manjak moždane materije, da su neinteligentni, bahati, zli, alavi i pakosni, Dragoljub Petrović i N1, su svesno i namerno počinili tešku diskriminaciju svih 700.000 članova SNS, i prekršili 4 člana Zakona o zabrani diskriminacije, koje sam naveo. Ova tvrdnja Dragoljuba Petrovića predstavlja naravno tešku laž i rasističku uvredu za članove SNS. Zbog svega toga Dragoljub Petrović i N1 treba da odgovaraju za teško kršenje Zakona o zabrani diskriminacije. Dragoljub Petrović i N1 su diskriminisali članove SNS po osnovu političkih ubeđenja, i članstva u političkoj organizaciji, udružili su se radi vršenja diskriminacije, izrazili su ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv članova SNS zbog njihovog ličnog svojstva, odnosno pripadnosti političkoj stranci u javnom glasilu N1. Time su počinili  teški oblik diskriminacije, odnosno propagiranje diskriminacije putem javnog glasila - N1.

Svojim tvrdnjama da pripadnici SNS imaju manje mozgove i manjak moždane materije, da su neinteligentni, bahati, zli, alavi i pakosni, Dragoljub Petrović i N1, su svesno i namerno učinili i niz krivičnih dela iz KZ, kršeći Član 128. kada su uskratili pravo na ravnopravnost članovima SNS zbog ličnog svojstva – pripadnosti SNS-u, kršeći Član 174. kada su izložili poruzi članove SNS, zbog ličnog svojstva – pripadnosti SNS-u. Oni su kršeći Član 387. prekršili osnovna ljudska prava i slobode članova SNS, zajamčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima od strane Srbije. Petrović i N1 su izvršili proganjanje članova SNS, objavljivanjem uvrede da imaju male mozgove, manjak moždane materije i da su neinteligentni, bahati, zli, alavi i pakosni. Petrović i N1 su širili ideje o svojoj superiornosti (inteligentni veliki mozgovi) nad 700.000 članova SNS (neinteligentni mali mozgovi), i propagirajući mržnu time što su za članove SNS – naprednjake, rekli da imaju manje mozgove i manjak moždane materije, da su neinteligentni, bahati, zli, alavi i pakosni. Petrović i N1 su učinili javno dostupnim tekst koji  zagovara ili podstrekava mržnju, diskriminaciju ili nasilje, protiv članova SNS, zbog tog njihovog svojstva (pripadnost stranci).

Zbog ovog slučaja potrebno je da reaguje nadležni tužilac, po službenoj dužnosti i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, po službenoj dužnosti. Moguće je i da svaki građanin podnese Pritužbu zbog diskriminacije, službi Poverenika. Moguće je i da svaki građanin podnese i tužbu Višem sudu, koji je nadležan za pitanja diskriminacije.

Foto: printscreen

 

U drugom spornom delu teksta, Dragoljub Petrović i N1, vređaju predsednicu Skupštine Srbije, Anu Brnabić, na najsramniji način i kažu: „Zatim treba napraviti Brnabarijum, tematski park za decu sa smetnjama u govoru, gde bi mališani mogli da se sretnu sa terapeutskim Brnabama, a to su osobe koje imaju smetnje u govoru i sa svojih 48 godina, ali ih to ne sprečava da obavljaju najviše državne funkcije. -Ništa bolje ne utiče na decu koja mucaju nego terapeutska Brnaba koja muca gore od njih – kazaće predsednik Vučić na otvaranju Brnabarijuma“.

Petrović i N1, u svom skarednom tekstu iznose neistinu da Ana Brnabić ima „smetnje u govoru i da muca“. Namera je jasna – uvreda i dehumanizacija Ane Brnabić. Još je gore da Petrović i N1 vređaju i decu sa smetnjma u govoru, i decu koja mucaju. Prvo, vređaju ih zbog toga što ih uopšte pominju. Drugo, vređaju tu decu jer ih pominju u uvredljivom kontekstu. Treće, Dragoljub Petrović i N1 vređaju decu sa smetnjama u govoru, jer vređaju Anu Brnabić, za koju neistinito tvrde da ima smetnje u govoru. Dakle, ko vređa jednu osobu za koju veruje da ima smetnje u govoru, vređa ih sve! To govori o stepenu nehumanosti Petrovića i N1, koji su spremni da vređaju decu sa smetnjama u govoru, da bi se obračunali sa svojim neistomišljenicima.

Od stotina i stotina ovakvih primera kakav je tekst Dragoljuba Petrovića, „Delfinarijum, Vulinarijum, Bizonarijum…“, navešću i njegov tekst, kolumnu iz lista „Danas“  od 15.6.2023. kada je glodur Danasa objavio sramni tekst u svom listu „Danas“, pod naslovom:„Džek Naprednjakosek kruži oko Bajlonija“. U tom tekstu, Dragoljub Draža Petrović targetira Lava Pajkića, Svetu Vujačića, Dejana Vuka Stankovića i mene, povodom fizičkih napada na nas, podsmeva nam se i poziva na naše dalje linčovanje i kaže: „Jednoga dana neko će snimiti krimi seriju o serijskom „ubici“ naprednjaka i njihovih pomagača (…) Niko se naravno ne čudi što je Dejan Vuk Stanković završio u Palmotićevoj, jedino je čudno što je tamo završio u kafeu „Parlament“, gde su trojica pokušala da ga „nabodu“, pretpostavlja se na kolac. Nedaleko odatle, koji dan kasnije, Lav Grigorije Pajkić (…) šetao je mirno svojom ulicom, sa devojkom, kao dokazom da s njim možda takođe niko neće da pije kafu, ali našao je nekog ko s njim hoće da šeta, i onda se desilo ovo, što je sam Lav Grigorije opisao u nekom ovdašnjem Informeru. Koji dan posle Nebojša Bakarec šetao je oko pijace Bajloni sam, što je dokaz da on ne može da nađe ni žrtvu za pijenje kafe, ali ni žrtvu za šetanje, što je sasvim očekivano u skladu sa njegovom iritantnom pojavom, kada se desilo ovo, što je sam Bakarec opisao u nekom ovdašnjem tabloidnom smetlištu (…) Nebojša Bakarec, čovek koji bi iziritirao i budističkog monaha, a to mu izgleda uspeva i sa krupnim slučajnim prolaznicima na Starom gradu, jer ko što reče, uvrede i pretnje su svakodnevne. Advokat Svetozar Vujačić, poslanik SNS, odmah posle Bakareca šetao je na istom inkriminisanom području, dakle oko pijace Bajloni, i nećete verovati šta je posle bilo, što je sam Vujačić opisao u nekom ovdašnjem Informeru (…) advokat Vujačić, takođe čovek koji bi iziritirao i vaseljenskog patrijarha, a kamoli nabildovane slučajne prolaznike visine između 180 centimetara i dva metra. Dejan Vuk Stanković nije član SNS, ali u to niko ne veruje. Džek Trbosek bi da je Nebojša Bakarec živeo u doba viktorijanske Engleske, likvidirao i Bakareca, misleći da je prostitutka (…) Dejan Vuk Stanković, Lav Grigorije Pajkić, Nebojša Bakarec i Svetozar Vujačić, osobe koje se nalaze visoko na top listi 20 najiritantnijih pojava savremenog srpskog političkog života“. Ovo je bio jasan poziv na dalji linč nas četvorice. Takvih poziva na linč je bilo nebrojeno iz Šolakovih medija. Nekoliko meseci kasnije, dobri advokat Svetozar Vujačić je preminuo.

Dehumanizacija, demonizacija i diskriminacija koju grubo nameću Šolakovi mediji i jurišnici, zasnovana je na tome da oni u Vučiću, članovima SNS, i glasačima SNS ne vide ljude koji su kao oni, odnosno oni smatraju da to uopšte nisu ljudi. Demonizatori šire predrasudu da Vučić, članovi i simpatizeri SNS samo formalno izgledaju kao ljudi, ali da to nisu po svojoj suštini. Njihova predstava o onima koje satanizuju je raščovečena, dehumanizovana. To im omogućuje da prema žrtvama imaju samo neprijateljska osećanja: prezir i mržnju. Prezir – zbog toga što smatraju da su ovi drugi bezvredni, da su ispod minimuma ljudske vrednosti; mržnju – zbog toga što smatraju da su ovi drugi iracionalna, zla bića. Ako žrtve demonizacije pate, mrzitelji su zadovoljni. Oni koji dehumanizuju naprednjake, članove SNS, nalaze veliku korist u tome da neko poveruje da su oni loši, pokvareni i zli. Da bi ostvarili svoje interese oni naprednjake ocrnjuju i blate, kako bi od onih koji u to poveruju načinili svoje stvarne ili moralne saveznike. To čine tako što u našoj svesti „crtaju” lažni scenario (skript) borbe dobra i zla, kroz dramski trougao kojim definišu psihološke uloge progonioca, žrtve i spasioca (pojmovi iz transakcione analize Erika Berna). Obrazac je uvek isti: neko je zli agresor, progonilac, drugi je njegova nevina žrtva, a dobri treći ljudi su spasioci. Suština ovog postupka jeste da se pripisivanjem zlobe, ta osoba ili grupa dehumanizuje. Vučić i članovi SNS su predstavljeni kao ljudi sa kojima ne treba saosećati, kao demoni ili đavoli koji treba da pate i koje treba nemilosrdno uništiti. Zbog toga se ovaj proces naziva demonizacija ili satanizacija. Prepoznavanje pokušaja dehumanizacije jeste osnova političke i medijske pismenosti.

Da li će reagovati nadležni tužilac i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti? Sumnjam. Prijatno ću biti iznenađen ako budu reagovali. Ne zaboravite da kada iz medija N1 dođe diskriminišuća uvreda da  naprednjaci „imaju manje mozgove i manjak moždane materije, da su neinteligentni, bahati, zli, alavi i pakosni“, da onda nije čudo da imamo fizičke napade na funkcionere SNS, ali i još gore, na anonimne žene, aktivistkinje, da imamo pretnje smrću predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, da imamo pretnje da će nas juriiti po ulicama, bacati u reke, vešati, i suditi nam na sudovima revolucije (ako preživimo). Podsetiću da je Hitlerov list „Šturmer“ (Jurišnik) na naslovnoj strani uvek objavljivao svoj moto „Die Juden sind unser Unglück!" – „Jevreji su naša nesreća“. Tako Šolakovi mediji kliču „Naprednjaci su naša nesreća“. Moramo zaustaviti ovaj fašizam u kome se valjaju opozicija i Šolakovi mediji, tako što ćemo ga prvo, javno osuditi. A da li će reagovati nadležni organi, ostaje da vidimo? Živela Srbija, živeli članovi SNS.


Ostavite komentar

Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.

sledeća vest

TV

Ministar spoljnih poslova Ukrajine razbesneo zapadne pokrovitelje! Kijev nedvosmisleno spreman za primirje!
Live TV

Ministar spoljnih poslova Ukrajine razbesneo zapadne pokrovitelje! Kijev nedvosmisleno spreman za primirje!

Može li Kina doneti mir u Ukrajini? Ruska vojska pogodila zgradu sa 200 stranih plaćenika u Odesi. Poljska odbija da odobri ulazak Ukrajine u EU. Bajden negativan na kovid; večeras će se prvi put obratiti javnosti nakon što je objavljeno da više nije predsednički kandidat. Na ovu temu u emisiji "Rat uživo" govorilli su istoriograf, prof. dr Radovan Kalabić i predsednik SPOR Stefan Srbljanović. Uživo u program javio se i stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević.

24.07.2024

22:15

Ceo region postao je tempirana bomba! Sarajevo na sve načine pokušava da uvuče Srbiju u rat! (VIDEO)
Live TV

Ceo region postao je tempirana bomba! Sarajevo na sve načine pokušava da uvuče Srbiju u rat! (VIDEO)

Novi napadi stižu iz Sarajeva kako bi se Srbija uvukla u sukob. Na portalu "Slobodna Bosna" ponovo je izašao tekst koji govori negativno o predsedniku Vučiću. Ovo je samo nastavak hajke koju vodi ovaj medij protiv predsednika Srbije. Sve je krenulo od maja ove godine, kada je doneta deklaracija o Svesrpskom saboru. Na ovu temu u "Info danu" govorili su Srđan Simić iz Centra za društvenu stabilnost, Stefan Krkobabić, narodni poslanik i pukovnik u penziji Veselin Šljivančanin.

24.07.2024

15:46

Hronika

JOŠ Hronika VESTI

Sport

Planeta

Zabava

Magazin

JOŠ Magazin VESTI

Džet set

Srbija

(VIDEO) Pojeli 200 litara riblje čorbe! Više od 10 godina Slobodan je sprema na isti način, baš ovako
Srbija

(VIDEO) Pojeli 200 litara riblje čorbe! Više od 10 godina Slobodan je sprema na isti način, baš ovako

Pre 58 godina grupa gradištanskih alasa, koje u ovom kraju zovu Dunavski vukovi, okupila se na ušću Peka u Dunav i kuvanjem prve riblje čorbe od sopstvenog ulova, uz čašicu, pesmu i druženje postavili su temelje Alaskih večeri. Od tada, svake godine u julu se okupe i oni stari, ali i mladi ljubitelji Dunava i opet, po tradiciji love ribu, kuvaju čorbu i uživaju!

24.07.2024

17:44